ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Μια νέα κοσμογονία

Κοσμογονία θά πεῖ ὅτι ἕνας καινούργιος κόσμος γεννιέται. Δύο κοσμογονίες ἔχουν γίνει ὥς τώρα. Ἡ μία, ὅταν ὁ Θεός ἔφτιαξε τόν κόσμο. Ἡ ἄλλη… Ἀφοῦ ὁ κόσμος εἶχε γίνει. Ἔγινε ἄλλος κόσμος! Δέν ἔγινε καί ἄλλος κόσμος! ῎Οχι! Ἀλλά ἔγινε ἄλλος ὁ κόσμος. ῎Αλλαξε!

῎Ισως ἔχουμε ἀκούσει ὅτι ὁ κόσμος θά ἀλλάξει, μιά γιά πάντα, στή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου! Αὐτή θά εἶναι ἡ τρίτη καί τελευταία κοσμογονία!

Ἐμεῖς ὅμως σήμερα μιλᾶμε γιά τήν κοσμογονία τή δεύτερη. Αὐτή ἔγινε πρίν 2.000 χρόνια! Πῶς καί τί καί ποῦ καί γιατί ἔγινε; Ποιά σχέση ἔχει ἡ κοσμογονία αὐτή μέ μᾶς, τούς σημερινούς ἀνθρώπους.

Γιά τό κοσμογονικό καί κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός μᾶς ἐνημερώνει τό ἱστορικό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Τό ἔγραψε ὁ ἱστορικός καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς (Πράξ. α´):

Ἔχουν περάσει 10 ἡμέρες ἀπό τήν ἔνδοξη Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας καί 50 ἀπό τήν Ἀνάστασή Του. Οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι, ἡ Θεοτόκος καί ἄλλοι Μαθητές, συνολικά 120, βρίσκονται συναθροισμένοι στό «ὑπερῷον» τῆς ῾Ιερουσαλήμ.

Ὁ Κύριος, πρίν ἀναληφθεῖ, τούς εἶχε δώσει τήν τελευταία Του ὁδηγία· Νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν ῾Ιερουσαλήμ καί νά μή χωρισθοῦν, ἕως ὅτου ὕστερα ἀπό λίγες μέρες πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τότε, τούς εἶπε, μέ τή δύναμη πού θά σᾶς δώσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά δώσετε καί σεῖς τή μαρτυρία γιά μένα ἕως τά πέρατα τῆς γῆς.

Τούς εἶχε μιλήσει καί ἄλλοτε γι᾿ αὐτή τήν οὐράνια καί θεϊκή ἐπίσκεψη. Στό Μυστικό Δεῖπνο, λίγο πρίν χωριστοῦν, τούς εἶπε· «Ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί θά σᾶς στείλει «ἄλλον Παράκλητον», δηλαδή ἄλλον ὁδηγό καί ἐνισχυτή, «γιά νά μένει μαζί σας αἰωνίως. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πού εἶναι ἡ μόνη καί ὁλόκληρη καθαρή Ἀλήθεια… Καί μαζί σας θά μένει· καί μέσα σας θά εἶναι». Ζωηρή στή μνήμη τους κρατοῦν καί τήν ἐντολή· «῞Οσους πιστεύουν, νά τούς βαπτίζετε “εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”».

Καταλαβαίνουμε πώς ὅλοι αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου τούς κρατοῦσαν ἄγρυπνους καί σέ μιά ἔντονη ἀναμονή. Γι᾿ αὐτό, προσεύχονταν ὅλοι μαζί ἑνωμένοι. Μιά καρδιά. Μάλιστα, γιά νά μή μένει ἄδεια ἡ θέση τοῦ Ἰούδα, διάλεξαν μέ κλῆρο ἄλλο Μαθητή. Τόν Ματθία.

Τί ὑπέροχη ἀτμόσφαιρα ἐπικρατοῦσε μεταξύ τους! Τί ὕμνους καί ψαλμούς καί δοξολογίες ἔστελναν στόν Κύριο ὅλες αὐτές τίς μέρες! ῞Ωσπου ἦρθε ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τῶν Ἰουδαίων (ἑορτή τους εὐχαριστήρια γιά τό θεῖο Νόμο πού τούς ἔδωσε στό ὄρος Σινᾶ καί γιά τήν καρποφορία τῆς γῆς). Ἡ ῾Ιερουσαλήμ ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό κόσμο. Ἰουδαῖοι ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς εἶχαν ἔλθει στήν ἑορτή, γιά νά λατρεύσουν τόν Θεό τους στό μοναδικό Ναό Του πάνω στή γῆ, τότε.

Καί ξάφνου, ἡ πλήμμυρα τοῦ κόσμου μένει ἐκστατική. Τί εἶναι τοῦτο πού συμβαίνει; Παράδοξο! Ἀπό τόν οὐρανό φτάνει βοή! Σάν βοή ἀνέμου ὁρμητικοῦ, ἰσχυροῦ, σφοδροῦ. Τρέχει μέ βία. ῞Ομως δέν καταστρέφει. Οὔτε ξεριζώνει δέντρα σάν ἄγριος σίφουνας. Ἐντοπίζεται σέ ἕνα σπίτι! Σέ ἕνα «ὑπερῷον»!

Καί τό πλημμύρισε! Οἱ 120 αἰφνιδιάζονται! Δέν ἦταν μόνο ἡ παράδοξη βοή, ἡ σάν ἄνεμος πνοή πού πλημμυρᾶ τόν τόπο ὁλόγυρά τους! Εἶναι καί κάτι ἄλλο παράδοξο καί θαυμαστό! Κάτι σάν πῦρ! ῞Ενα φῶς! Κάτι σάν φωτιά… πού δέν καίει. Δέν προκαλεῖ ἐγκαύματα. Ἀντίθετα. Εἶναι ἱλαρή, ἤρεμη, γλυκειά. Ἀναπηδᾶ ἁπαλά· καί χωρίζεται σέ φλόγινες γλῶσσες, πύρινες, πού ἡ κάθε μιά κυλάει καί κάθεται ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι κάθε Μαθητῆ!

Δέν τούς ἔμενε πιά ἀπορία. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶχε ἔρθει! Μέ ταπεινή εὐλάβεια καί δέος ἀντικρύζουν τά γεγονότα. Ἡ προφητεία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου εἶχε πραγματοποιηθεῖ· «Ἐγώ σᾶς βαπτίζω μέ νερό, δεῖγμα μετάνοιας. Ἐκεῖνος πού ἔρχεται πίσω ἀπό μένα θά σᾶς βαπτίσει μέ Πνεῦμα Ἅγιο, πού θά εἶναι γιά σᾶς σωτηρία».

Μέσα τους ἔνιωσαν ὅλοι ν᾿ ἀλλάζουν ὅλα! Κοσμογονία ἔφερε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο! Τί εἶναι αὐτή ἡ χάρη κι ἡ ἀγαλλίαση πού νιώθουν! Ἀνάλαφρη ἡ ψυχή τους! ῞Ενα ἄλλο φῶς τήν περιλάμπει! Φῶς καί στό νοῦ! Θάρρος! Δύναμη! Χαρά! Θεία ὁρμή καί ἅγιος ζῆλος! Δέν φοβοῦνται πιά τούς Ἰουδαίους! Δέν δειλιάζουν. Θέλουν νά πεταχτοῦν ἔξω. Νά μιλήσουν σέ ὅλους γιά τό Χριστό! Γιά τήν Ἀνάστασή Του!

Καί ἔτσι ἀκράτητοι ὁρμοῦν! Πρῶτος ὁ Πέτρος! Ὁ κόσμος ἔχει στριμωχτεῖ. Χιλιάδες ἔξω ἀπό τό σπίτι! «Παράδοξα σήμερα εἶδαν ὅλα τά ἔθνη στήν πόλη τοῦ Δαβίδ»! Καί τό πιό παράξενο κι ἐκπληκτικό στά μάτια καί στ᾿ αὐτιά ὅλων! Οἱ ἀγράμματοι ψαράδες, οἱ φτωχοί Γαλιλαῖοι, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ δειλιασμένοι πρίν λίγο καιρό, παρουσιάζονται νά μιλοῦν ὅλες τίς γλῶσσες ἐκείνου τοῦ πολύγλωσσου πλήθους! Δέν πίστευαν στά μάτια τους καί στ᾿ αὐτιά τους!

Καί ὅμως ἦταν ἀλήθεια! Οἱ Μαθητές εἶχαν ἀναγεννηθεῖ μέ τό Βάπτισμά τους στό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶχαν πλουτισθεῖ μέ τίς δωρεές Του. Ἐκείνη τή μέρα τήν κοσμογονική. Μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή γῆ μας καί τήν ἐπιφοίτησή Του στούς Μαθητές πίστεψαν ἀμέσως καί βαπτίσθηκαν 3.000 πιστοί! Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, γεμᾶτος ἱερό ζῆλο καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς ἐξήγησε ὅτι ὅλα αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα ἔγιναν μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τούς ἔστειλε ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. ῏Ηταν ἕνα κήρυγμα ἐκρηκτικό! Σάλπισμα ἐγερτήριο στό φῶς μιᾶς καινούργιας ζωῆς. Στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού θά τό κρατοῦσε καί θά τό σκορποῦσε τώρα ἡ Ἐκκλησία Του!

Ἡ πρώτη Χριστιανική Ἐκκλησία ἦταν πιά μιά φανερή πραγματικότητα πάνω στή γῆ. Τή συγκρότησε καί τή στερέωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἀπό τότε συνεχίζει νά χαρίζει τίς θεϊκές δωρεές Του στήν Ἐκκλησία μας καί σέ κάθε πιστό ἄξιο νά τίς δεχτεῖ. Ἔτσι, μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία καί τή ριζική ἀναγέννηση πού ἔφερε ἡ θεία Χάρη στή ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν, ἀρχίζει ἡ πνευματική ἀναγέννηση ὅλου τοῦ κόσμου. Ξαναγυρίζει ἕνας – ἕνας στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα καί στήν ὀμορφιά τῆς πρωτόπλαστης εἰκόνας τοῦ Θεοῦ πού ἔχει μέσα Του! Γκρεμίζονται εἴδωλα. ῾Υψώνονται Ναοί! Μεγάλοι ἁμαρτωλοί γίνονται Ἅγιοι! ῞Οπου γίνεται δεκτό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀναμορφώνει, ἁγιάζει, τελειοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο σέ νέο ἄνθρωπο καί σέ νέο κόσμο! Εἶναι ἤ δέν εἶναι κοσμογονία αὐτό!;

Μέ τή μεσολάβηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός – Πατέρας τό ἔστειλε νά μένει γιά πάντα στήν Ἐκκλησία μας. Θεός ἀληθινός. Σάν τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. Μένει στήν Ἐκκλησία μας καί θά μένει στούς αἰῶνες. Τήν κραταιώνει καί τή δυναμώνει νά πολεμᾶ εἰρηνικά καί νά νικᾶ ὅλες τίς ἀντίχριστες δυνάμεις πού τῆς ἐπιτίθενται. Ἐπιτελεῖ θαύματα καί θαύματα στίς ψυχές καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων!…

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.