Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Θεϊκές εἶναι οἱ ἐνέργειες καί οἱ δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Καί τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μᾶς παρουσιάζει ὅλη τή θεϊκή Του ὑπόσταση καί δύναμη, ὡς τό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. («Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»).

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἀπό τότε συνεχίζει νά χαρίζει τίς θεϊκές δωρεές Του στήν Ἐκκλησία μας καί σέ κάθε πιστό ἄξιο νά τίς δεχτεῖ. Βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία μας πιά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί μέσα στή ζωή μας.

Μετά τή βάπτισή μας, μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος.

Αὐτό μᾶς μεταδίνει τά χαρίσματά Του. «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου», λέει ὁ ἱερέας. Τότε συμβαίνει κάτι τό πολύ θαυμαστό. ῞Ενα μυστήριο! Σά νά ἔρχεται ἕνας πάμπλουτος βασιλιάς καί μᾶς στολίζει μέ ὅλα τά πιό πολύτιμα διαμαντικά τοῦ κόσμου. Εἶναι ζηλευτές ἀρετές καί θαυμαστές δυνάμεις τῆς ψυχῆς! ῞Οποιος τά κρατήσει μέσα του, δέν ἔχει πιά ἀνάγκη ἀπό ἄλλα πλούτη. Πλημμυρίζει ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τόν ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα καί τήν τελειότητα. Στήν ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ.

Γι᾿ αὐτό ἡ Ἁγία Πεντηκοστή ἐπαναλαμβάνεται στήν Ἐκκλησία μας.

Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι μία Πεντηκοστή! Τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τά θαύματα καί τίς δωρεές Του εἶναι παρόν…

Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν εἶναι καί ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ «Σῶμα καί Αἷμα» Χριστοῦ;!

῞Οταν «κοινωνοῦμε», ψάλλουμε μέ πνευματική ἀγαλλίαση· «Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες…»! Γεμᾶτοι ἀπό χαρά πιά, θεῖο ζῆλο καί ἀγωνιστικότητα γιά τήν ἀρετή, προχωροῦμε στή ζωή. Γινόμαστε καί μεῖς φῶς καί αὔρα πνευματικῆς δροσιᾶς γιά τούς γύρω μας!

Μέ τήν προσευχή μας ἐπίσης γεμίζουμε μέ τό  Ἅγιο Πνεῦμα… Ο Ἀπόστολος Παῦλος συμπληρώνει: «Νά γεμίζετε τήν ὕπαρξή σας μέ Πνεῦμα Ἅγιο»! Τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅμως, μόνο σέ ψυχές καθαρές κατοικεῖ. Σέ κεῖνες, πού προσεύχονται και τοῦ λένε μέ πόθο· «…ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος…»!

Προσοχή ὅμως σέ κεῖνο πού μᾶς παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. δ´ 30)· «Μή λυπεῖτε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον». Ἀξιοπρόσεκτη συμβουλή! Τί φοβερό νά κάνει κανείς κάτι πού θά λυπήσει τό Ἅγιο Πνεῦμα! Καί νά μείνει ἡ ψυχή του ἄδεια ἀπό τή θεία Του Χάρη!

Γι᾿ αὐτό, ἄς ἀνοίξουμε κι ἐμεῖς τήν καρδιά μας στή θεία πνοή καί φωτιά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ῎Ας τήν ἀδειάσουμε ἀπό κάθε τι ἄλλο, γιά νά μπεῖ Ἐκεῖνο καί νά τήν πλημμυρίσει «φῶς καί ζωή».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.