ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Μια νέα κοσμογονία

Κοσμογονία θά πεῖ ὅτι ἕνας καινούργιος κόσμος γεννιέται. Δύο κοσμογονίες ἔχουν γίνει ὥς τώρα. Ἡ μία, ὅταν ὁ Θεός ἔφτιαξε τόν κόσμο. Ἡ ἄλλη… Ἀφοῦ ὁ κόσμος εἶχε γίνει. Ἔγινε ἄλλος κόσμος! Δέν ἔγινε καί ἄλλος κόσμος! ῎Οχι! Ἀλλά ἔγινε ἄλλος ὁ κόσμος. ῎Αλλαξε!

῎Ισως ἔχουμε ἀκούσει ὅτι ὁ κόσμος θά ἀλλάξει, μιά γιά πάντα, στή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου! Αὐτή θά εἶναι ἡ τρίτη καί τελευταία κοσμογονία!

Ἐμεῖς ὅμως σήμερα μιλᾶμε γιά τήν κοσμογονία τή δεύτερη. Αὐτή ἔγινε πρίν 2.000 χρόνια! Πῶς καί τί καί ποῦ καί γιατί ἔγινε; Ποιά σχέση ἔχει ἡ κοσμογονία αὐτή μέ μᾶς, τούς σημερινούς ἀνθρώπους.

Γιά τό κοσμογονικό καί κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός μᾶς ἐνημερώνει τό ἱστορικό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Τό ἔγραψε ὁ ἱστορικός καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς (Πράξ. α´):

Ἔχουν περάσει 10 ἡμέρες ἀπό τήν ἔνδοξη Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας καί 50 ἀπό τήν Ἀνάστασή Του. Οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι, ἡ Θεοτόκος καί ἄλλοι Μαθητές, συνολικά 120, βρίσκονται συναθροισμένοι στό «ὑπερῷον» τῆς ῾Ιερουσαλήμ.

Ὁ Κύριος, πρίν ἀναληφθεῖ, τούς εἶχε δώσει τήν τελευταία Του ὁδηγία· Νά μήν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν ῾Ιερουσαλήμ καί νά μή χωρισθοῦν, ἕως ὅτου ὕστερα ἀπό λίγες μέρες πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τότε, τούς εἶπε, μέ τή δύναμη πού θά σᾶς δώσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά δώσετε καί σεῖς τή μαρτυρία γιά μένα ἕως τά πέρατα τῆς γῆς.

Τούς εἶχε μιλήσει καί ἄλλοτε γι᾿ αὐτή τήν οὐράνια καί θεϊκή ἐπίσκεψη. Στό Μυστικό Δεῖπνο, λίγο πρίν χωριστοῦν, τούς εἶπε· «Ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί θά σᾶς στείλει «ἄλλον Παράκλητον», δηλαδή ἄλλον ὁδηγό καί ἐνισχυτή, «γιά νά μένει μαζί σας αἰωνίως. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πού εἶναι ἡ μόνη καί ὁλόκληρη καθαρή Ἀλήθεια… Καί μαζί σας θά μένει· καί μέσα σας θά εἶναι». Ζωηρή στή μνήμη τους κρατοῦν καί τήν ἐντολή· «῞Οσους πιστεύουν, νά τούς βαπτίζετε “εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”».

Καταλαβαίνουμε πώς ὅλοι αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου τούς κρατοῦσαν ἄγρυπνους καί σέ μιά ἔντονη ἀναμονή. Γι᾿ αὐτό, προσεύχονταν ὅλοι μαζί ἑνωμένοι. Μιά καρδιά. Μάλιστα, γιά νά μή μένει ἄδεια ἡ θέση τοῦ Ἰούδα, διάλεξαν μέ κλῆρο ἄλλο Μαθητή. Τόν Ματθία.

Τί ὑπέροχη ἀτμόσφαιρα ἐπικρατοῦσε μεταξύ τους! Τί ὕμνους καί ψαλμούς καί δοξολογίες ἔστελναν στόν Κύριο ὅλες αὐτές τίς μέρες! ῞Ωσπου ἦρθε ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τῶν Ἰουδαίων (ἑορτή τους εὐχαριστήρια γιά τό θεῖο Νόμο πού τούς ἔδωσε στό ὄρος Σινᾶ καί γιά τήν καρποφορία τῆς γῆς). Ἡ ῾Ιερουσαλήμ ἦταν πλημμυρισμένη ἀπό κόσμο. Ἰουδαῖοι ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς εἶχαν ἔλθει στήν ἑορτή, γιά νά λατρεύσουν τόν Θεό τους στό μοναδικό Ναό Του πάνω στή γῆ, τότε.

Καί ξάφνου, ἡ πλήμμυρα τοῦ κόσμου μένει ἐκστατική. Τί εἶναι τοῦτο πού συμβαίνει; Παράδοξο! Ἀπό τόν οὐρανό φτάνει βοή! Σάν βοή ἀνέμου ὁρμητικοῦ, ἰσχυροῦ, σφοδροῦ. Τρέχει μέ βία. ῞Ομως δέν καταστρέφει. Οὔτε ξεριζώνει δέντρα σάν ἄγριος σίφουνας. Ἐντοπίζεται σέ ἕνα σπίτι! Σέ ἕνα «ὑπερῷον»!

Καί τό πλημμύρισε! Οἱ 120 αἰφνιδιάζονται! Δέν ἦταν μόνο ἡ παράδοξη βοή, ἡ σάν ἄνεμος πνοή πού πλημμυρᾶ τόν τόπο ὁλόγυρά τους! Εἶναι καί κάτι ἄλλο παράδοξο καί θαυμαστό! Κάτι σάν πῦρ! ῞Ενα φῶς! Κάτι σάν φωτιά… πού δέν καίει. Δέν προκαλεῖ ἐγκαύματα. Ἀντίθετα. Εἶναι ἱλαρή, ἤρεμη, γλυκειά. Ἀναπηδᾶ ἁπαλά· καί χωρίζεται σέ φλόγινες γλῶσσες, πύρινες, πού ἡ κάθε μιά κυλάει καί κάθεται ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι κάθε Μαθητῆ!

Δέν τούς ἔμενε πιά ἀπορία. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶχε ἔρθει! Μέ ταπεινή εὐλάβεια καί δέος ἀντικρύζουν τά γεγονότα. Ἡ προφητεία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου εἶχε πραγματοποιηθεῖ· «Ἐγώ σᾶς βαπτίζω μέ νερό, δεῖγμα μετάνοιας. Ἐκεῖνος πού ἔρχεται πίσω ἀπό μένα θά σᾶς βαπτίσει μέ Πνεῦμα Ἅγιο, πού θά εἶναι γιά σᾶς σωτηρία».

Μέσα τους ἔνιωσαν ὅλοι ν᾿ ἀλλάζουν ὅλα! Κοσμογονία ἔφερε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο! Τί εἶναι αὐτή ἡ χάρη κι ἡ ἀγαλλίαση πού νιώθουν! Ἀνάλαφρη ἡ ψυχή τους! ῞Ενα ἄλλο φῶς τήν περιλάμπει! Φῶς καί στό νοῦ! Θάρρος! Δύναμη! Χαρά! Θεία ὁρμή καί ἅγιος ζῆλος! Δέν φοβοῦνται πιά τούς Ἰουδαίους! Δέν δειλιάζουν. Θέλουν νά πεταχτοῦν ἔξω. Νά μιλήσουν σέ ὅλους γιά τό Χριστό! Γιά τήν Ἀνάστασή Του!

Καί ἔτσι ἀκράτητοι ὁρμοῦν! Πρῶτος ὁ Πέτρος! Ὁ κόσμος ἔχει στριμωχτεῖ. Χιλιάδες ἔξω ἀπό τό σπίτι! «Παράδοξα σήμερα εἶδαν ὅλα τά ἔθνη στήν πόλη τοῦ Δαβίδ»! Καί τό πιό παράξενο κι ἐκπληκτικό στά μάτια καί στ᾿ αὐτιά ὅλων! Οἱ ἀγράμματοι ψαράδες, οἱ φτωχοί Γαλιλαῖοι, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ δειλιασμένοι πρίν λίγο καιρό, παρουσιάζονται νά μιλοῦν ὅλες τίς γλῶσσες ἐκείνου τοῦ πολύγλωσσου πλήθους! Δέν πίστευαν στά μάτια τους καί στ᾿ αὐτιά τους!

Καί ὅμως ἦταν ἀλήθεια! Οἱ Μαθητές εἶχαν ἀναγεννηθεῖ μέ τό Βάπτισμά τους στό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶχαν πλουτισθεῖ μέ τίς δωρεές Του. Ἐκείνη τή μέρα τήν κοσμογονική. Μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή γῆ μας καί τήν ἐπιφοίτησή Του στούς Μαθητές πίστεψαν ἀμέσως καί βαπτίσθηκαν 3.000 πιστοί! Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, γεμᾶτος ἱερό ζῆλο καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς ἐξήγησε ὅτι ὅλα αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα ἔγιναν μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τούς ἔστειλε ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. ῏Ηταν ἕνα κήρυγμα ἐκρηκτικό! Σάλπισμα ἐγερτήριο στό φῶς μιᾶς καινούργιας ζωῆς. Στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού θά τό κρατοῦσε καί θά τό σκορποῦσε τώρα ἡ Ἐκκλησία Του!

Ἡ πρώτη Χριστιανική Ἐκκλησία ἦταν πιά μιά φανερή πραγματικότητα πάνω στή γῆ. Τή συγκρότησε καί τή στερέωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἀπό τότε συνεχίζει νά χαρίζει τίς θεϊκές δωρεές Του στήν Ἐκκλησία μας καί σέ κάθε πιστό ἄξιο νά τίς δεχτεῖ. Ἔτσι, μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία καί τή ριζική ἀναγέννηση πού ἔφερε ἡ θεία Χάρη στή ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν, ἀρχίζει ἡ πνευματική ἀναγέννηση ὅλου τοῦ κόσμου. Ξαναγυρίζει ἕνας – ἕνας στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα καί στήν ὀμορφιά τῆς πρωτόπλαστης εἰκόνας τοῦ Θεοῦ πού ἔχει μέσα Του! Γκρεμίζονται εἴδωλα. ῾Υψώνονται Ναοί! Μεγάλοι ἁμαρτωλοί γίνονται Ἅγιοι! ῞Οπου γίνεται δεκτό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀναμορφώνει, ἁγιάζει, τελειοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο σέ νέο ἄνθρωπο καί σέ νέο κόσμο! Εἶναι ἤ δέν εἶναι κοσμογονία αὐτό!;

Μέ τή μεσολάβηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός – Πατέρας τό ἔστειλε νά μένει γιά πάντα στήν Ἐκκλησία μας. Θεός ἀληθινός. Σάν τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. Μένει στήν Ἐκκλησία μας καί θά μένει στούς αἰῶνες. Τήν κραταιώνει καί τή δυναμώνει νά πολεμᾶ εἰρηνικά καί νά νικᾶ ὅλες τίς ἀντίχριστες δυνάμεις πού τῆς ἐπιτίθενται. Ἐπιτελεῖ θαύματα καί θαύματα στίς ψυχές καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων!…

ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

      Ευσέβεια και Πίστη

 • Έλαβε άγια μαθήματα και παραδείγματα από την αγία μητέρα του

 • Πίστευε στον αληθινό Θεό

 • Είδε το όραμα «εν τούτω νίκα»

 • Είχε αγγελική οπτασία στη χάραξη των συνόρων της Κων/λης

 • Δεν πρόσφερε θυσίες στα είδωλα

Σεβασμός και αγάπη στην Εκκλησία

 • Σεβόταν την Εκκλησία και τους Επισκόπους.

 • Ασπαζόταν τους ομολογητές και αγίους Πατέρες

 • Καθιέρωσε την Κυριακή αργία

 • Έκτισε την Α΄ Αγία Σοφία

 • Συνεκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

 • Έπαυσε τους διωγμούς των χριστιανών

 • Υπέγραψε το διάταγμα της Ανεξιθρησκείας

 • Έβαλε χριστιανούς στις δομές του κράτους

 • Κατάργησε τα καταναγκαστικά έργα των κληρικών

 • Έστειλε τη μητέρα του να βρεί τον Τίμιο Σταυρό

 • Έχτισε εκκλησίες στα Ιεροσόλυμα με χρήματά του

Φιλανθρωπία και δικαιοσύνη

 • Φρόντιζε για την ειρήνη και το καλό του Λαού

 • Κατάργησε τις μονομαχίες και τους σκοτωμούς

 • Ήταν δίκαιος και συνεπής στα καθήκοντά του μέχρις υπερβολής

 • Έκανε ευεργετικούς νόμους για τους δούλους.

 • Θέσπισε να μη χωρίζουν οι οικογένειές τους

 • Καθιέρωσε να προαυλίζονται οι φυλακισμένοι

Κοινωνική εξυγίανση και ειρήνη

 • Απαγόρευσε την παλλακεία στις οικογένειες

 • Κατάργησε την «ιερή πορνεία»

 • Κατάργησε την δημόσια και ιδιωτική τέλεση της μαγείας

 • Ελευθέρωνε αιχμαλώτους με χρήματά του από τον στρατό του

 • Επέτρεπε τη λατρεία σε ναούς και των εθνικών

Αγιότητα και πνευματική ζωή

 • Έδειξε συγχωρητικότητα στους ασεβούντας στο πρόσωπό του

 • Για τα «λάθη» του επιτιμήθηκε να βαπτισθεί στο τέλος της ζωής του

 • Βαπτίστηκε εν μετανοία και χαρά

 • Τίμησε όσο λίγοι το βάπτισμά του, ζώντας επί επταήμερο με τα εμφώτια

 • Είχε πνευματικό τον Όσιο Κορδούης

 • Βαπτίστηκε από τον άγιο Σίλβεστρο, πάπα Ρώμης

Απήχηση στο Λαό

 • Εκοιμήθη ως άγιος εν ζωή και μυρόβλυσε το τάφος του

 • Έγιναν και γίνονται θαύματα (άγιος Παϊσιος 19/6)

 • Καθιερώθηκε ως Άγιος και ως ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς

 • Τον έκλαψε ο στρατός και ο λαός

 • Το όνομά του το βάζουν στα παιδιά τους οι χριστιανοί παντού

 • Τον μιμήθηκαν όλοι οι βασιλιάδες των Ρωμαίων, Ελλήνων και Σλάβων

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ

ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ» εόρτασε και φέτος τον προστάτη άγιο του, Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, τον μαθητή της αγάπης, στο παρεκκλήσιο του Ορφανοτροφείου του. Τόσο την Δευτέρα το απόγευμα στον Εσπερινό, όσο και την Τρίτη το πρωί στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, ο Ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς. Την ομιλία πραγματοποίησε ο Επίσκοπός μας ο οποίος παρά το πλήθος των υποχρεώσεών του παρευρέθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και ευλόγησε κλήρο και λαό που συμμετείχε στην εκκλησιαστική μας αυτή πανήγυρη.

Κατόπιν προσφέρθηκε καφές και εδέσματα σε όλους τους παρευρισκομένους.

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

Την Τρίτη 2 Μαΐου  γιορτάσαμε στην Κατασκήνωση μας στο Ελευθεροχώρι την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, του Μεγάλου. Αρκετοί φίλοι και μέλη των Ορθοδόξων Συλλόγων της Χριστιανικής Εστίας τίμησαν με την παρουσία τους και με την κατανυκτική συμμετοχή τους  την εορτή.

Ο ναός της Κατασκήνωσής μας είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αθανάσιο τον Μέγα και Άγιο Παντελεήμονα, έτσι δικαιολογείται η ανοιξιάτικη αυτή  Θεία Λειτουργία .

Στο τέλος έγινε αρτοκλασία και προσφέρθηκε πρωινό στους παραβρισκόμενους πιστούς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τή Δευτέρα 7 Μαΐου  καί τήν Τρίτη 8 Μαΐου 2018 τιμᾶται ἡ Ἱερή Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Ἀγαπημένου Μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτές τίς δυό ἡμέρες ἑορτάζει πανηγυρικά καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύματος  Θηλέων τῆς Πόλης μας στήν ὁδό Ὑψηλάντου 143, ἀπέναντι ἀπό τήν παλαιά Παιδαγωγική Ἀκαδημία (τώρα εἶναι ἐκεῖ τό 16ο Δημοτικό Σχολεῖο) καί θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες  μέ τήν Εὐλογία καί Παρουσία τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας Κ. κ. Νικολάου:

Τήν Δευτέρα 7 Μαΐου στίς 7 τό ἀπόγευμα: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ Ἀρτοκλασία καί θεῖο Κήρυγμα.

Τήν Τρίτη 8 Μαΐου στίς 7 τό πρωί: Ὄρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί θεῖο Κήρυγμα.

Μετά θά προσφερθεῖ μικρή δεξίωση σέ ὅλους τούς Ἐκκλησιαζομένους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τήν Κυριακή 6  Μαΐου 2018, στίς 6 τό ἀπόγευμα,  θά γίνει στή Χριστιανική  Ἑστία Λαμίας, Πλατ. Ἀθαν. Διάκου 9, στή Μεγάλη Αἴθουσα, ἡ τελευταία Ὁμιλία τῆς χρονιᾶς.

Πρίν ἀπό τήν Ὁμιλία θά προβληθοῦν γιά πρώτη φορά θαυμάσια συγκινητικά σύντομα Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική, πού ἀξίζει κάποιος νά τά δεῖ καί νά δοξάσει τό Θεό.

Τά θαυμάσια συγκινητικά αὐτά Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἱεραποστολή ἀξίζει νά τά δοῦνε καί παιδιά καί νέοι ἄνθρωποι.

Στό τέλος θά διατεθεῖ τό καινούριο τεῦχος τοῦ Ὀρθοδόξου περιοδικοῦ «Πρός τή Νίκη» τοῦ μηνός Μαΐου 2018, ἀφιερωμένο καί αὐτό στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή.

Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι καί εὐσεβεῖς χριστιανοί νά συμμετάσχουν στήν ἀπογευματινή Ὁμιλία τῆς Κυριακῆς  6/5/2018, 6 μμ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΥΓ. Θεοῦ θέλοντος, οἱ ἀπογευματινές ὁμιλίες θά ξαναρχίσουν τόν Ὀκτώβριο 2018, μετά τήν ἑορτή τοῦ ἁγ. Λουκᾶ, πολιούχου τῆς πόλεως Λαμίας, τήν Κυριακή 21/10/2018, πάλι στίς 6 τό ἀπόγευμα.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Λαμίας

Συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Σύλλογοι Λαμίας: Δελτίο Τύπου στήριξης Κινήματος και Ημερίδας «Αφήστε με να ζήσω!»

Το να φέρεις στην ζωή μια καινούργια ύπαρξη είναι ένα θαύμα. Ένα υπέροχο θαύμα. Το να την αποκλείσεις να έρθει είναι ένα φρικτό πολλαπλό έγκλημα, για την Οικογένεια, για την Κοινωνία, για την Πατρίδα. Ένα έγκλημα που θα  το πληρώσουν ακριβά οι επόμενες γενιές. Γι αυτό σκέψου …σκέψου τι πας να κάνεις. Σκοτώνεις ένα εντελώς ανυπεράσπιστο πλάσμα που δεν μπορεί να φωνάξει, να αμυνθεί, να παρακαλέσει.

Οι Συνεργαζόμενοι Ορθόδοξοι Σύλλογοι Λαμίας χαιρετίζουν το Κίνημα και την Ημερίδα με θέμα, «Αφήστε με να ζήσω!»  στην προσπάθεια τους για υποστήριξη της νέας ζωής  και  ενημέρωσης της κοινωνίας για το πολλαπλό ΕΓΚΛΗΜΑ των εκτρώσεων.

Εκοιμήθη ο Δημήτριος Γαρουφαλής, Πρόεδρος της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου

Ανήμερα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας έφυγε από κοντά μας ο σεβαστός μας Δημήτριος Γαρουφαλής από το Αγρίνιο σε ηλικία 75 ετών.

Δημιούργησε ευλογημένη, χριστιανική και υπερπολύτεκνη  οικογένεια καθώς με τη σύζυγό του Ελπίδα Τσαντήλα απέκτησαν 7 παιδιά και 12 εγγόνια.

Διετέλεσε στέλεχος της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου για 50 χρόνια και πρόεδρος της Ενώσεως αυτής για 30 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ακούραστος εργάτης στο ιεραποστολικό έργο του Αγρινίου πρωτοστατώντας σε πολλά έργα για σειρά ετών όπως στο Γηροκομείο Αγρινίου, στην Κατασκήνωση του Αγίου Βλασίου αλλά και στο κτίριο της Χριστιανικής Ένωσης.

Το γνήσιο ιεραποστολικό του φρόνημα, το χαμόγελο και η γαλήνη με την οποία διαχειριζόταν τις δυσκολίες κέρδιζε τους πάντες γύρω του. Ήταν αγαπητός σε όλη την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και συμπαραστεκόταν θυσιαστικά και με όλες του τις δυνάμεις σε κάθε αγαθό έργο.

Τον θυμόμαστε κάθε χρόνο να επισκέπτεται και την κατασκήνωση ΑΓΚΥΡΑ στο διήμερο παλαιών κατασκηνωτών ενώ τακτικά ήταν παρών και στο ετήσιο Παιδαγωγικό Συνέδριο που διοργάνωνε η Χριστιανική Εστία Πατρών.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ας απολαύσει την Βασιλεία του Θεού που τόσο πόθησε στην επίγεια ζωή του.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Σμηναγὸς Γεώργιος Μπαλταδῶρος – Πέταξε γιὰ ἄλλους οὐρανοὺς – ΑΘΑΝΑΤΟΣ !

Πέρυσι τήν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα εἴχαμε θρηνήσει 4 Ἀξιωματικούς μέ τή μοιραία πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου τῆς Ἀεροπορίας Στρατοῦ.

Σήμερα πανελληνίως θρηνοῦμε, τήν ἀπώλεια ἐν ὥρα καθήκοντος, τοῦ Σμηναγοῦ τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας Γεωργίου Μπαλταδῶρου. Τό ἀεροσκάφος τοῦ κατέπεσε βορειοανατολικά τῆς Σκύρου μετά ἀπό ἀναχαίτηση τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν ὑπὸ ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες.

Τί στιγμὴ ποὺ κάποιοι ξεπουλοῦν τά πρωτοτόκια μας, αὐτός ἔκανε τό καθῆκον του ὡς πραγματικός ΕΛΛΗΝ, ἀφοσιωμένος στήν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος μας.

Τὸ πάνθεον τῶν ἡρώων ἀπέκτησε ἕνα ἀκόμα μέλος. Μέ τό ἀεροπλάνο του δέν πέταξε μόνο πάνω από τό Αἰγαίο, ἀλλά πῆγε ἀκόμα πιό ψηλά στήν οὐράνια κοινωνία τῶν Ἀγγέλων. Τό πέταγμά του ξεπέρασε τόν αἰθέρα, ἔσχισε μέ μιᾶς τούς Οὐρανούς.

Τό παράδειγμά του καί τό ἡρωϊκό τοῦ πέταγμα, μᾶς κάνει περήφανους γιατί μιά τέτοια Πατρίδα συνεχίζει νά βγάζει τέτοια παλληκάρια.

Ὄχι κλάματα γιά τόν Σμηναγό ! Μόνο τραγούδια καί ψάλματα, ὅπως ταιριάζουν στήν ἑβδομάδα ! Ὁ Ἀναστᾶς Κύριος ἤδη τόν ἔχει στήν ἀγκαλιά Του. Αὐτές οἱ θυσίες δέν πᾶνε χαμένες. Οἱ Ἀετοί τοῦ Αἰγαίου μας πεθαίνουν ὄρθιοι καί ἐλεύθεροι. Πετᾶνε καί θυσιάζονται γιά τήν ΕΛΛΑΔΑ μας.

 

«Στή γῆ σάν πέσει ὁ ἀετός

πέφτει κι ὁ οὐρανός μαζί του

τόν στέλνει δῶρο ὁ Θεός

γιά νά σκεπάσει τό κορμί του».

(Πηγή: Tideon)

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ , ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΛΛΗΝΑ ΗΡΩΑ!

ΥΠΕΡ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

Ἀνάσταση χωρὶς τὰ ἀδέλφια μας ποὺ βρίσκονται κλεισμένα στὶς φύλακες τὶς Τουρκίας.

Πού βρέθηκαν ἐκεῖ, ὄχι γιατί ἔκαναν κάποιο ἔγκλημα, ἀλλὰ γιατί διατάχτηκαν νὰ φύλανε τὴν Πατρίδα ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς.

Αὐτὸ ποὺ μένει εἶναι ἡ προσευχὴ μας γὶ αὐτούς…. Κύριέ τους ἀδελφούς μας Ἄγγελο καὶ Δημήτριο ἐλευθέρωσε σύντομα γιὰ νὰ ψάλλουμε ὅλοι μαζί το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μποροῦμε νὰ ἐκτυπώνουμε τὴν ἀφίσα, νὰ τὴν στέλνουμε ἢ καὶ νὰ τὴν ἀναρτοῦμε σὲ Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ σὲ δημόσιους χώρους.         (ἡ ἀφίσα ΕΔΩ σὲ ἐκτυπώσιμη μορφὴ)

Ὅσοι θέλουν μποροῦν νὰ στείλουν μιὰ κάρτα ἢ μιὰ ἐπιστολὴ στὰ φυλακισμένα ἀδέλφια μας στὴν παρακάτω διεύθυνση:

A. MITRETODIS – D. KOUKLATZIS, 
Ily.lit-Avariz, 22130, Avariz koyu,
Edirne merkez, Edirne,
Turkey