Γέροντας Ευθύμιος: «Κύριε, σώσον λαόν απεγνωσμένον»

Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή.

Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς: 

Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν.

Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά.

Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.

Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης.

Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό.

Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.

Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων.

Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;

Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους.

Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.

Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία.

Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία.

Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν.

Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό. 

Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ.

Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.

Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.

Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.

Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο.

Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν.

Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια.

Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα;

Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους.

Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές  ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος. 

Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν.

Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν.

Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος).

Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα.

Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;

Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε:  «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα».

Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία.

Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας.

Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.

Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του.

Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς

καί εἰλικρινή φιλαδελφία.

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος

Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα 

Ἅγιον Ὄρος

01-14 / 04 / 2020

«ΔΕΙΞΟΝ ΜΟΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΣΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΥ»

Ελέχθη πολύ πρόσφατα από κυβερνητικά χείλη, ότι «κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περισσότερη πίστη». Σωστό. «Η ζωή μας κέκρυπται συν τω Χριστώ εν τω Θεώ» (Κολ. γ΄3). Μάλιστα λέγει ο λαός μας : «άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δε βλέπεις» και οπωσδήποτε κατά την Ημέρα της Κρίσεως θα έχουμε εκπλήξεις και ανατροπές. «Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι» (Μάρκ. ι΄31). Συμπληρωματικά μπορούμε να αναφέρομε το λόγο του αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ, που αποδίδει το φρόνημα που πρέπει να έχουμε όλοι: «όλοι οι άλλοι σώζονται και εγώ χάνομαι».

Όμως δεν μπορούμε να παρακάμψουμε ποτέ το Άγιο Ευαγγέλιο και μάλιστα την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, επιστολή – διαμάντι, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Τι λέγει ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της Μητέρας των Εκκλησιών, των Ιεροσολύμων; Λέγει: «Λές ότι έχεις πίστη. Πολύ καλά. Για να δώ λοιπόν την πίστη σου από τας έργα σου, διότι πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή» (Ιακ. β΄17-20). Ο καθένας μας θα κριθεί και από τα λόγια του, «εκ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση» (Ματθ. ιβ΄37), λέγει ο Κύριος, και από τα έργα του, «έκαστος θα κριθή κατά τα έργα αυτού» (Ρωμ. β΄6) και θα κριθεί μάλιστα και με βάση «των όσων δια του σώματος έπραξε» (Β΄Κορ. ε΄10).

Εφόσον λοιπόν έχεις πίστη, όπως λές, και δεν δέχεσαι καμμιά κριτική στα έργα σου, πές μας το Πιστεύω, το Σύμβολο της Πίστεως. Το πιο απλό.  Πές μας επίσης το άλλο που έλεγαν οι πρώτοι Χριστιανοί: «εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία». «Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. ιστ΄16). Ανακήρυξε δημόσια, διότι μας κάνεις και μαθήματα ατομικής ευσέβειας από το γυαλί, αυτό που είπε ο Χριστός, πές το και σύ: «ότι ο Χριστός είναι η Οδός, η Αλήθεια, η Ζωή και η Ανάστασις» (Ιωάν. ιδ΄6, ια΄25). Ομολόγησε ότι «δεν υπάρχει άλλο όνομα που μας δόθηκε από τον Ουρανό στη γη, με το οποίο σωζόμαστε και αυτό το όνομα είναι ένα και μοναδικό, το Όνομα του Χριστού» (Πράξ. δ΄12). Κάνε Ορθόδοξα τον Σταυρό σου, και πές μας αν πιστεύεις στην Αγία Τριάδα, στην αθανασία της ψυχής και στην ανάσταση των νεκρών. Υπάρχει αιώνια ζωή; Τι λές; Κι ο Χριστός, τι είναι για σένα, Καλός άνθρωπος, φιλόσοφος, επαναστάτης, κομμουνιστής ή το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγ. Τριάδος, Τέλειος Θεός και Τέλειος Άνθρωπος;

Φτάνουμε τώρα και στο τελευταίο: Πιστεύεις στο Ευαγγέλιο; Εκκλησιάζεσαι, κοινωνείς, έχεις πνευματικό; Όχι, δε σε κρίνω. Ποιος είμαι εγώ; Αλλά μού έδωκες την αφορμή. Μήπως έχεις κάνει πολιτικό γάμο, σύμφωνο συμβίωσης; Ξέρεις ασφαλώς ότι όλα αυτά δεν τα θέλει το Ευαγγέλιο.

Πές μου τώρα, αυτό που κοινωνάμε τι είναι; Ψωμάκι και κρασάκι; Μήπως μεταδίδει μικρόβια και ιούς; Αί; Αν πιστεύεις ότι είναι Σώμα και Αίμα Χριστού, δηλαδή ο Ίδιος ο Χριστός, η Ζωή και η Υγεία, γιατί φοβάσαι και κυνηγάς τους παπάδες και κλείνεις τις Εκκλησίες και μόνο τις Εκκλησίες;

Όλες αυτές τις μέρες από το στόμα των κρατούντων δεν ακούσαμε μια λεξούλα για το Θεό. Να πούνε: «Με τη βοήθεια του Θεού», «με τη χάρη της Παναγίας», «Να προσευχηθούμε όλοι», «Ο Θεός να ευλογεί… την Αμερική», που λένε και οι αμερικάνοι, δηλαδή «να ευλογεί την Ελλάδα», «Δόξα τω Θεώ». Μόνο απαγορεύσεις και συμβουλές για ατομική κατ΄ οίκον λατρεία. Αυτά τα ξέρουμε και τα κάνουμε ως ορθόδοξοι μια ζωή. Άλλο θέλουμε να μας πούνε τώρα: Τι πρόβλημα έχουν με την Εκκλησία;

Με βάζεις λοιπόν στον πειρασμό να συμπεράνω ότι πιστεύεις «κατά το δοκούν». «Θρησκεύεις με τον τρόπο σου». Ίσως πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη… Τα γνωστά γλυκανάλατα των νεοεποχιτών. «Παντού είναι ο Θεός», «όλοι αγωνιζόμαστε για το καλό», «υγεία πάνω από όλα», «ειρήνη»… Δηλαδή πανθεϊσμός και πανθρησκεία.

Και κάτι άλλο: μέχρι τώρα ακούσαμε για το Κουκάκι, για την Κέρκυρα, για τα Κύθηρα, για τον Μόρφου… Για τους «φοβερούς» παραβάτες των εντολών σας. Δεν μας είπατε όμως τίποτε: τι γίνεται με τα τζαμιά; Εκεί όλα καλά; Στην Ξάνθη και την Κομοτηνή δεν βγαίνουν οι ιμάμηδες στα τζαμιά και τους μιναρέδες και δεν ακούγονται μεγάφωνα; Συμμορφώθηκαν οι Εβραίοι και δεν πάνε στις χάβρες τους «κατά πάν Σάββατον»; Στις δομές των μεταναστών δεν γίνεται καμμιά δημόσια προσευχή και καμμιά μουσουλμανική ιεροπραξία. Σύρο, Τήνο κλπ οι παπικοί συμμορφώθηκαν; Οι κατά τόπους σχισματικοί και οι ευκτήριοι οίκοι των ξένων πρεσβειών μήπως λειτουργούν και μαζεύονται πάνω από τέσσερις άνθρωποι; Γυρίσατε τα δάση και τα ξέφωτα, μήπως οι σατανιστές κάνουν τελετές το μεσονύκτιο; Αν κολλήσουν; Κρίμα δεν είναι; Κατεβήκατε κάτω στις μασονικές στοές, μήπως κι εκεί προσκυνάνε ομαδικά τον Μεγάλο Αρχιτέκτονα; Τα ψάξατε όλα αυτά ή απλώς γυρίζετε πενήντα αστυνομικοί γύρω από τους ναούς μας μη και πεί κανένα «Κύριε ελέησον» παραπάνω ο ιερέας της Ορθοδόξου Εκκλησίας;

Τα σχολεία είπαν ότι θάναι κλειστά μέχρι 10 Μαϊου και τα αυστηρά μέτρα περιορισμού μέχρι 20 Απριλίου. Δηλαδή μια μέρα μετά το Πάσχα, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, χαλαρώνουν κάπως τα πράγματα. Περίεργο φαίνεται. Επίσης από 23 Απριλίου μέχρι 23 Μαϊου υπάρχει το Ραμαζάνι των μουσουλμάνων. Δεν ξέρω καλά, αλλά κάποιες παραφυάδες τους σ΄αυτή ή σε άλλη ευκαιρία, στην αρχή ή στο τέλος, τέλος πάντων, έχουν δημόσιες προσευχές, αυτομαστιγώματα, εκδοροσφαγές ζώων και δημόσια γεύματα. Τα έχουμε δεί. Δηλαδή θα έχουμε ξεπεράσει τον τόσο επικίνδυνο Απρίλιο τότε; Δεν θα υπάρχει πρόβλημα; Για να δούμε. Μακάρι.

Εδώ δεν προλάβατε να ελέγξετε τις δομές των μεταναστών και τους οικισμούς των Ρομά που κινδυνεύουν να γίνουν υγιειονομικές βόμβες, όπως λέτε, και θα ασχοληθείτε με όλα τα άλλα; Σας ρούφηξε όλο το αστυνομικό ενδιαφέρον η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Κρίμα!

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΚΡΕΜΟ

Αν κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου και κυρώσεων εναντίον των Ιερέων που κοινώνησαν πιστούς, οποθενδήποτε προερχομένη, θα είναι το ισχυρότερο πλήγμα κατά της Πίστεως όσον αφορά στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα είναι πτώση και έκπτωση και άρνηση Χριστού. Θα είναι κατάρα και οργή στα κεφάλια των συγχρόνων κριτών του Χριστού και συμφορά για το Έθνος μας .

Μέχρι τώρα λέγαμε μόνο για τον κίνδυνο από το συνωστισμό και τη μαζική συνάθροιση.  Όλοι σχεδόν προασπίζονταν το Μυστήριο των Μυστηρίων, ότι δεν μεταδίδει μικρόβια. Αν με τη δικαιολογία της παραβάσεως δύο ιερέων σε κάποια διάταξη, κρατική ή εκκλησιαστική, υποστούν κυρώσεις οι γενναίοι αυτοί άνθρωποι του Θεού, που τήρησαν πρωτίστως την εντολή του Χριστού, θα κλονισθεί καίρια η πίστη στο Μυστήριο του Χριστού ενώπιον του χριστεπώνυμου πληρώματος και θα προκύψει σκάνδαλο και ταραχή, ίσως και σχίσμα,  στο λαό, «ο δε ταράσσων βαστάσει το κρίμα» (Γαλ. ε΄10).

Οι συγκεκριμένοι ιερείς μάλλον τήρησαν τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα απόστασης και διαχωρισμού των πιστών και κοινώνησαν ξεχωριστά στο Νάρθηκα κάποιους, μικρούς ή μεγάλους. Εάν τιμωρηθούν γι αυτό, τίθεται σε αμφιβολία πλέον όχι η εκκλησιαστική συμμόρφωση και η ατομική ευθύνη, αλλά η Αγιότητα και η Ακεραιότητα του Θείου Μυστηρίου, πράγμα πρωτόγνωρο από της Ιδρύσεως του Χριστιανισμού και μάλιστα της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα.

Αλήθεια ποιος μπορεί να αποκλείσει κάποιον πιστό από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού; Με ποιο δικαίωμα ζητείται από το κράτος η παρέμβαση εισαγγελέα στα Μυστήρια της Εκκλησίας; Μπορεί να μου απαγορεύσει κάποιος να βαπτισθώ, να παντρευτώ, να χειροτονηθώ εν μέσω κορωνοϊού; Πως μπορεί να με αποκλείσει από τη θεία Κοινωνία; Και οι ιερείς που κοινωνούν εντός του Ιερού Βήματος, οι ιεροψάλτες, οι επίτροποι και η νεωκόρα, έστω αυτοί οι τέσσερις που προβλέπει η απόφαση, δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν και να μεταδώσουν το νόσημα, εφόσον έχουν το προνόμιο να βρίσκονται εντός του Ναού; Ή μήπως πρέπει ένας μόνο να κοινωνεί;

Επίσης και οι Αρχιερείς συνοδεύονται από τους διακόνους τους ή έστω από κάποιο ιερέα και είτε μπροστά στην κάμερα είτε μέσα στο Ιερό Βήμα μετέχουν του κοινού Ποτηρίου. Μήπως πρέπει κι εδώ να μπεί περιορισμός; Και θα το επιτρέψουμε αυτό να γίνει, αρχίζοντας από την τιμωρία των παραπάνω ιερέων; Μα δεν βλέπουμε με πόση μαεστρία, με τη μέθοδο του σαλαμιού, οι απαγορεύσεις, ειδικά για την Εκκλησία, διαδέχονται η μία την άλλη; Γιατί τόση εμπάθεια ειδικά για τη θεία Κοινωνία; Πως είναι δυνατόν να το ανεχθεί αυτό μια Ορθόδοξη Σύνοδος και ένας Ορθόδοξος λαός και να αναιρέσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας;

Αφήσαμε δυστυχώς το ένα μετά το άλλο τα παράνομα νομοθετήματα με υποτονική αντίδραση να ψηφισθούν και να περάσουν… Και όσο δεν αντιδρούμε, οι κρατικοί γίνονται όλο και χειρότεροι. Κάνουμε όμως ακόμη ένα κακό.

Οι κυβερνώντες είναι και αυτοί βαπτισμένα παιδιά της Εκκλησίας. Πρέπει κι αυτοί να παιδαγωγηθούν και να κατηχηθούν από τη Μάνα Εκκλησία και να μάθουν μέχρι που είναι τα όριά τους. Με την ανοχή μας γίνονται ασεβέστεροι. Τελικά φτάσαμε στο σημείο εμείς οι ορθόδοξοι να λέμε «ναι σε όλα». Οι άγιοί μας δεν έριχναν ούτε ένα σπυρί λιβάνι στα είδωλα και δεν ανέχονταν καμιά υποχώρηση «στα της πίστεως». Ασφαλώς πρώτοι οι επίσκοποι! Επίσκοπος σημαίνει βράχος της πίστεως που πάνω του σπάνε όλα τα κύματα του κακού, μικρά και μεγάλα.

Μερικοί κατακρίνουν τους θερμοτέρους χριστιανούς, ότι τώρα θυμήθηκαν την Εκκλησία και τη θεία Κοινωνία. Πράγματι έχουμε στην πατρίδα μας ένα 3% που εκκλησιάζεται. Αλλά ποιος φταίει γι αυτό; Ύστερα εμείς δεν ξέρουμε πότε θα δράσει η χάρη του Θεού σε μια ψυχή. Εμείς οφείλουμε να κρατάμε τους ναούς ανοικτούς και «τον ερχόμενον προς ημάς να μη εκβάλωμεν έξω» (Ιωάν. στ΄37).

Μια φορά συνομίλησε ο Κύριος με τη Σαμαρείτιδα και ανέδειξε ιεραπόστολο και σώθηκε όλη η οικογένειά της. Μια νύχτα μίλησε με τον Νικόδημο και τον έκανε σημαντικό παράγοντα  της Ταφής Του και μαθητή της Εκκλησίας. Μια Παρασκευή βρέθηκε σε υπηρεσία στο Γολγοθά ο άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος και ο ευγνώμων ληστής και πήγαν στον Παράδεισο. Κανέναν δεν πρέπει να κρίνουμε . Μπορεί σε κάποιον να είναι η τελευταία λειτουργία και θεία Κοινωνία της ζωής του… Το τελευταίο Πάσχα. Πως έρχονται και λένε οι κυβερνητικοί: δεν πειράζει, εδώ θάμαστε και του χρόνου, θα κάνουμε και θα φτιάξουμε, όπως και στην Απόδοση της Εορτής… κλπ.

Αλήθεια, ποιος έχει δικαίωμα να κλείσει τους Ναούς; Τίνος είναι οι Ναοί; Ποιος είναι ο κατεξοχήν Ένοικος και οι ένοικοι, τα μέλη της Οικογενείας Του; Ο Χριστός και οι χριστιανοί δεν είναι; Έδωσε ποτέ το κράτος μια πεντάρα για να κτισθούν οι ναοί μας; Ο λαός δεν χτίζει με το δίλεπτο της χήρας τους ναούς και τα μοναστήρια μας; Οι ναοί είναι τα σπίτια του λαού μας. Ρωτήθηκε ο λαός, δηλ. οι κτίτορες, δωρητές, ανακαινιστές, αν θέλει να είναι κλειστές οι Εκκλησίες του; Εγώ θέλω στο σπίτι μου να βάλω μέσα όλους τους άθλιους του Βίκτωρος Ουγκώ… Ποιος θα μου κλείσει τις πόρτες του σπιτιού μου;

Μερικοί λένε ότι αυτό που κάνουμε τώρα και δεν πάμε εκκλησία, το κάνουμε από αγάπη, για να μη γίνουμε άθελά μας φονικό όπλο για τον πλησίον μας. Αν είναι έτσι τα πράγματα, και μέσα στην Εκκλησία ο Θεός δεν έχει καμιά πρόνοια και προστασία για τους δικούς Του, τότε εδώ έχουμε πρόβλημα πίστεως. Αν και κανένας βέβαια δεν πάει στην εκκλησία με καμιά τέτοια φονική διάθεση, αυτοί που λένε αυτά, παρακαλούνται να μη πάνε στα υπερκαταστήματα, στα ΕΛΤΑ, στις Τράπεζες, στα Φαρμακεία και πουθενά αλλού, γιατί κι εκεί μπορεί να γίνουν άθελά τους φονικά όπλα για τους πλησίον τους.

 Αν μάλιστα είναι και κληρικοί αυτοί που τα λένε αυτά, να καθίσουν σπίτι τους, να μη πάνε να λειτουργήσουν, γιατί και στο ναό με την ίδια λογική μπορεί να γίνουν φονικά όπλα για το διάκο, τους ιεροψάλτες, τη νεωκόρα, τον καντηλανάφτη και τον επίτροπο. Κι αν τα πρώτα δεν μπορούν να τα αποφύγουν, για λόγους ζωτικής σημασίας, για μας τους χριστιανούς είναι πάνω από όλα θέμα ζωτικής σημασίας η θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία. Έχουμε κι εμείς δικαιώματα.

Η εποχή μας είναι σμικρογραφία της εποχής του Αντιχρίστου. «Και τώρα πολλοί αντίχριστοι εμφανίστηκαν» (Α΄Ιωάν. β΄18). Τότε στο μεγάλο διωγμό θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Ήδη η πλάνη καλά κρατεί από τώρα. Τότε ο Αντίχριστος θα καθίσει στο θρόνο και θα προσκυνείται ως πολιτικός και θρησκευτικός άρχοντας δίνοντας το χάραγμα. Πως τον λέγει η Αγία Γραφή τον Αντίχριστο; «Βδέλυγμα της ερημώσεως» (Ματθ. κδ΄15). Θα ερημώσουν τα πάντα και θα κυριαρχεί φαινομενικά μόνο αυτός. Τηρουμένων των αναλογιών κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα. Ερήμωσαν τα πάντα.

Ποιος θα στείλει εκείνον τον μεγάλο πειρασμό τότε; Ο Θεός; Ασφαλώς όχι. Το κακό δεν προέρχεται από το Θεό και μάλιστα σε βάρος της Εκκλησίας Του. Το θηρίο, ο αντίχριστος, που θάχει μέσα του όλη την κακία του διαβόλου, θα προέλθει από την αποστασία μας (Β΄Θεσ. β΄3-4) Θα ανεχτεί ο Θεός τη δοκιμασία, θα κολοβώσει τις ημέρες διά τους εκλεκτούς και θα εξαφανίσει τον αντίχριστο με ένα φύσημα του στόματός Του (Β΄Θεσ. β΄ 8).

Θα κλείσουν οι Εκκλησίες τότε; Η Εκκλησία ποτέ δεν κλείνει από κανένα αντίχριστο. Απλούστατα θα μετατεθεί στην έρημο (Αποκ. ιβ΄14). Μάλιστα θα πλανηθούν και πολλοί εκ των χριστιανών και ίσως κάποιοι μεγαλόσχημοι μπορεί να ζητούν τότε υπακοή για το καλό μας δήθεν. Ασφαλώς δεν θα τους πεί «μπράβο» ο Θεός.

Η ευλογία Του θα ανήκει σ΄ αυτούς, τους 7000 που λέγει στην ιστορία του Προφήτη Ηλία, που δεν προσκύνησαν τον Βάαλ. «Ο αναγινώσκων νοείτω» (Ματθ. κδ΄15).

ΑΜΑ ΔΕΝ ΔΩΣΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΡΑ, ΠΌΤΕ;

Μα, άμα δεν δώσουμε τώρα ομολογία Πίστης πότε θα κληθούμε να δώσουμε;

Άμα τώρα, δεν ζητήσουμε παρηγοριά στην ζεστασιά και το Φως Του Θεού, πότε θα το κάνουμε;

Ακούστε ψυχές, όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε τόσο το καλύτερο.

Μας γεμίζει με απελπισία ο πονηρός και κάτι απλό, μας φαίνεται βουνό, γιατί πιστεύετε ότι το μόνο που έκλεισαν είναι οι εκκλησίες Της Ορθοδόξου Θρησκείας;

Για να μην υπάρχει καταφύγιων, παρηγοριά, μήπως και έτσι απελπιστούμε οι πιστοί Έλληνες και πέσουμε στον γκρεμό.

Όχι!Δεν είναι όμως πρέπον για εμάς, τους Χριστιανούς να πέφτομε στην παγίδα αυτή.

Εμείς στο καθήκον μας, ταπεινά, όπως ήρθε ο Βασιλιάς του σύμπαντος κόσμου.

Έτσι, να πέσουμε στα γόνατα και να παρακαλέσουμε Τον Θεό να μας συγχωρήσει για τις αμαρτίες μας.

Και άμα ο κακός, που κήρυξε ολομέτωπη επίθεση στον Χριστιανισμό,  μας τρομάζει με τις φωνές και τα καμώματα του και προσπαθεί να μας απομακρύνει από την προσευχή, εμείς οφείλουμε, να τον πετάξουμε έξω από το παράθυρο.

Προσευχή

Νηστεία

Συγχώρεση σε όλους τους αδελφούς έμπρακτα.

Εξομολόγηση με όποιον τρόπο.

Και Ο Καλός Θεός δεν θα αφήσει κανένα παιδί Του ποτέ!

Η Καλοσύνη Του είναι Τόσο Απέραντη που το φτωχό μας μυαλό δεν χωράει μια σπιθαμή Του.

Και θα μας αξιώσει με όλα Του τα Δώρα ξανά!

Ωσάννα Ωσάννα!!!

Ευλογημένος Ο Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!!!

Κύριε, σε εσένα αφήνουμε όλες μας τις ελπίδες.

Σε Εσένα ανήκουν όλα!

Κλείνω, με μια φράση του Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου σε λόγο που είχε απευθύνει στην κατακτημένη τότε από τον Ιταλό γερμανικό άξονα, προς τους πιστούς Έλληνες.

«Δύο Άστρα δεν θα σβήσουν ποτέ, αυτό της Βηθλεέμ και της Ελλάδας.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε στον Ένα και Μοναδικό και Αληθινό, αδιαίρετο και Ομοούσιο Τριαδικό Θεό

Και αυτό δεν μπορεί να μας το στερήσει κανείς παρά μόνο άμα το παραχωρήσουμε εμείς!

Δόξα Σόι Κύριε Δόξα Σόι! Χρόνια πολλά!!!

Πηγή: ΦΩΣ ΘΕΟΥ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Οι Σλάβοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας στα Βαλκάνια και στο Βορρά πήραν από μας την Ορθοδοξία δια μέσου των Θεσσαλονικέων αδελφών Μεθοδίου και Κυρίλλου, Φωτιστών των Σλάβων, και δια των απεσταλμένων από την Κωνσταντινούπολη Αρχιερέων που βάπτισαν το ξανθό γένος των Ρώσων ομαδικά στο Δνείπερο ποταμό το 988 μ. Χ.

Οι λαοί αυτοί προόδευσαν στη νέα πίστη και έφτασαν διαχρονικά σε υψηλά μέτρα αγιότητας, ευσέβειας και θεολογίας.

Στην παρούσα λοιπόν συγκυρία της λεγομένης πανδημίας οι Ορθόδοξοι αυτοί λαοί με τις Εκκλησίες τους, τις Συνόδους τους, τους Αρχιερείς τους, τον κλήρο, τους άρχοντες και το λαό τους, έδειξαν περισσότερη πίστη, αποφασιστικότητα, διάκριση και εφευρετικότητα από μας.

 Ασφαλώς δεν είναι όλα τέλεια πουθενά. Άνθρωποι είναι κι αυτοί και βάλλονται από τον ιό της παγκοσμιοποίησης. Στο θέμα όμως της πίστεως και της θείας Λατρείας επέδειξαν υποδειγματική συμμόρφωση και διαγωγή θεάρεστη προς την Αγία Τριάδα με σύνεση και διάκριση. Παρόλο που πέρασαν από την εβδομηντάχρονη αιχμαλωσία του κομμουνισμού και της επιθετικής αθεϊας, τώρα προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο χρόνο και αριστεύουν, τη στιγμή που εμείς οι ανάδοχοί τους, μέσα σε καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας κατεβαίνουμε με αυτοκαταστροφική ταχύτητα τον κατήφορο της ολιγοπιστίας και της υπακοής στον Καίσαρα.

Θα μπορούσαμε και στην περίπτωση αυτή να πούμε αυτό που λέμε και γενικά για τον πολιτισμό μας: «Δώσαμε τα φώτα στους άλλους και μείναμε εμείς στο σκοτάδι».

Μα είναι δυνατόν η Ελληνική όπου γης Ορθοδοξία να είναι «κεκλεισμένων των θυρών» και οι μαθητές των Ελλήνων να έχουν ξεπεράσει τους δασκάλους τους; Κρίμα!

Κυκλοφόρησε ένα βίντεο από την τέλεση θείας λειτουργίας στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Οι άνθρωποι νομοταγείς, αλλά προ πάντων πιστοί, έκαναν το αυτονόητο: με ανοιχτές τις πόρτες του ναού και με ανοιχτά τα μεγάφωνα, περιμετρικά έξω από την εκκλησία στην προβλεπόμενη απόσταση των δύο μέτρων ο ένας από τον άλλο, με εικόνες του Χριστού αναρτημένες στα εξωτερικά μέρη του ναού και με ομάδες νέων για την τάξη και την περιφρούρηση, συμμετείχαν ευλαβικά στην τέλεση του Μυστηρίου και στη σειρά μετά και σε απόσταση ο ένας μετά τον άλλο κοινώνησαν «μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης», όσοι ήθελαν. Εύγε τους!!!

Εμείς αλήθεια που καταντήσαμε!!! Πόσο υποταχθήκαμε και συνηθίσαμε το δηλητήριο της ολιγοπιστίας και το ναρκωτικό της κρατικής και τηλεοπτικής προπαγάνδας! Να μας υποδεικνύουν πως θα λατρεύσουμε το Θεό μας οι Κυβερνητικοί παράγοντες και να συμφωνεί πλήρως και τελείως η πνευματική ηγεσία; Αδιανόητο.

Γράφτηκαν πολλά αυτές τις μέρες. Ας τονίσουμε όμως κανά δυό σημεία ακόμη: Γράφει ο μεγάλος εκκλησιαστικός ρήτορας των νεωτέρων χρόνων Κων. Καλλίνικος:

«Στους ναούς μαζεύτηκαν οι Χριστιανοί, για να προσφέρουν ενωμένοι και αδελφωμένοι στον κοινό Πατέρα την κοινή Λατρεία σε τακτές ημέρες και ώρες, για να τονώσουν και να αυξήσουν την πίστη τους, να καλλιεργήσουν την αγάπη και την αδελφοσύνη, να παρηγορηθούν στις δυσκολίες της ζωής, να δείξουν την αλληλεγγύη και την ευγνωμοσύνη τους, μακριά από τη μολυσμένη ατμόσφαιρα του κόσμου, να καταφύγουν σε αγνότερους τόπους, να μελετήσουν το Ευαγγέλιο με την καθοδήγηση έμπειρων ποιμένων, να πάρουν χάρη Θεού με τα Μυστήρια. Εδώ έτρεξαν να καθαγιάσουν στις κρίσιμες στιγμές, τη γέννηση, το γάμο, το θάνατο, εδώ να διαιωνίσουν την  ευσέβειά τους, να αφήσουν την ευλάβειά τους παράδειγμα στους απογόνους, το Όνομα του Θεού και Πατέρα του Κυρίου μας, μπροστά σε αλλόφυλα έθνη και βασιλιάδες, με λαμπρές οικοδομές να διακηρύξουν, και τέλος στην πορεία τους, να βρούνε την κλίμακα που οραματίστηκε ο Ιακώβ ο Πατριάρχης, που οδηγεί στους Ουρανούς» (Κων. Καλλινίκου, «Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ», Αθήνα 1958)

«Σ΄αυτούς τους αγιασμένους χώρους οι Χριστιανοί έγιναν μια ξεχωριστή κοινωνία, μια μυστηριακή κοινότητα. Εδώ με την προτροπή του Ιησού Χριστού «όπου εισί δύο ή τρείς συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών» (Ματθ. ια΄20) συγκεντρώθηκαν και συγκεντρώνονται για την τέλεση της πλέον ευαρέστου Λατρείας προς τον Θεόν, ήτοι του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και της τακτικής συμμετοχής  σ΄ αυτό, όπως μαρτυρείται στα Ευαγγέλια.

Βεβαίως ο Θεός είναι καθαρό και πανυπερτέλειο Πνεύμα και είναι πάνω και πέρα από κάθε υλικό περιορισμό, όμως ο άνθρωπος είναι σύνθετος, από σώμα και πνεύμα, και δεν μπορεί να λατρεύει μόνο νοερά το Θεό, χωρίς να μην προστρέχει κατά φυσική του ανάγκη και στη βοήθεια των αισθήσεων, χωρίς να καταφεύγει στο Ναό, που είναι κατασκευασμένος από υλικά πράγματα, για να δοξάσει το Θεό και με το σώμα του και με το πνεύμα του που και τα δύο είναι του Θεού. «Δοξάσατε δή τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινά εστι του Θεού» (Α΄Κορ. στ΄20) (+π. Ιω. Βερνέζου, Ευσεβείς Επισημάνσεις, Εκδ. Ορθ. Κυψέλη, Θεσ/κη 2007, σελ. 12-13).

Λέγει και ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης: «Αν ο Ναός είναι κατασκευασμένος από υλικά πράγματα εδώ στη γη, είναι όμως αφιερωμένος στο Θεό γεμάτος από τη χάρη Του, είναι κατοικητήριο του Θεού, έχει τη δόξα, τη δύναμη και τη χάρη Του. Επιδημεί εκεί αϋλως ο Θεός. Δεν είναι ένα απλό, αλλά ένα άγιο οικοδόμημα που καθαγιάσθηκε από τον Τριαδικό Θεό και όταν μπαίνουμε σ΄ αυτόν, είναι σαν να πηγαίνουμε στο Θεό ή στο πρόσωπο το Άγιο που είναι αφιερωμένος  και καθαγιασμένος ο Ναός με τη χάρη του Θεού και τα Ιερά Λείψανα, που έχουν κατατεθεί σε κάθε Αγία Τράπεζα» (Αγ. Συμεών Θεσ/κης, Διάλογος, κεφ. ρκη΄. Migne, P. G. 155, 336)

«Πρέπει λοιπόν και τις ψυχές και τα σώματα να τα προσφέρουμε στο Θεό μέσα στον Ιερό Ναό «αγνά και ευωδιασμένα» επειδή εξαιρετικά είμαστε, όπως λέγει ο απόστολος Παύλος κι εμείς: «Ναός Θεού και σώμα και μέλη Χριστού» (Α΄Κορ. στ΄15 και Β΄Κορ. στ΄16). (+π. Ιω. Βερνέζου, Ευσεβείς Επισημάνσεις, Εκδ. Ορθ. Κυψέλη, Θεσ/κη 2007, σελ. 14).

Ας κλείσουμε την παρέμβασή μας αυτή με τον γνωστό λόγο του αρχαίου δικού μας ιστορικού Πλουτάρχου:

«Εύροις δ’ αν επιών πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος μή δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμναστηρίων. Ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς, μη δ’ όρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς, μηδ’ αποτροπαίς κακών, ουδείς έστι, ουδ’ έσται, γεγονώς θεατής».

Δηλαδή: μπορείς να βρεις πόλεις χωρίς άλλα πράγματα, αλλά όχι χωρίς θρησκεία, ιερά, ιεροπραξίες και θεό.

Τόσο απλά !!!

ΝΕΑ ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑ

Ποτέ άλλοτε δεν επιβλήθηκε στην ελληνική επικράτεια τόσο απόλυτος και κατασταλτικός νόμος σε βάρος των πολιτών, σαν κι αυτόν που επέβαλαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, πρόσφατα, με αφορμή τον κορονοϊό.

 Μόνο η Βαυαροκρατία έκανε κάτι το χειρότερο στον τόπο μας, σε βάρος όμως μόνο των μοναστηριών – έκλεισε τετρακόσια περίπου μοναστήρια – φέρθηκε βάναυσα εναντίον των μοναχών και μοναζουσών – πού βάσταξαν, όπως λέγει ο Μακρυγιάννης, το βάρος του αγώνα, αλλά δεν επεκτάθηκε σε όλο το λαό η μαγαρισιά της.

Αλλά και ποτέ άλλοτε μια απόφαση της κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας αποκλεισμού από τη θεία Λατρεία και τη θεία Κοινωνία του ευσεβούς Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, δεν στηρίχτηκε τόσο πολύ «θεολογικά» και «θρησκευτικά», όσο οι απόλυτες και επιλεκτικές απαγορεύσεις των σχετικών υπουργείων «να μη πλησιάσει κανένας το χώρο της Εκκλησίας και όλα να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών».

Το τι δημοσιεύονται αυτές τις μέρες στα θρησκευτικά κυρίως ιστολόγια και τι δηλώσεις κάνουν  μεγαλόσχημοι και διαφόρου βαθμίδος θρησκευτικοί αξιωματούχοι και θεολογούντες, δεν λέγεται….

Σιγά σιγά όμως, περνώντας ο καιρός, ο κόσμος διαισθάνεται, παρά τον πανικό που σπέρνουν στις ψυχές των πολιτών τα ΜΜΕ, ότι κάτι δεν πάει καλά στην όλη υπόθεση. «Κάτι βρωμάει»!

Κι όχι μόνο αυτό. Καταλαβαίνει επίσης ο λαός μας την υπερβολικά μεροληπτική και άδικη μεταχείριση της πολιτείας σε βάρος των ναών και των πιστών.  Όπου κι αν βρεθείς και όπου κι αν σταθείς, όλοι, σχεδόν όλοι, εκφράζουν την πικρία τους για το κλείσιμο των ναών και μάλιστα τη Μ. Εβδομάδα και τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Και δεν αρνούνται οι άνθρωποι να συμμορφωθούν σε υποδείξεις και προϋποθέσεις, προκειμένου να εκκλησιασθούν και να κοινωνήσουν.

Αυτή η αυξανόμενη αντίδραση και αγανάκτηση του λαού μας, τη στιγμή που βλέπει ανοιχτά μεγαλοκαταστήματα και σχετικά ελεύθερες υπηρεσίες, μετακινήσεις, μεταφορές και ταχυμεταφορές από τη μια μεριά και κλειστές εκκλησίες από την άλλη, μάλιστα δε με ολοένα και περισσότερη κάθετη αυστηρότητα και κανένας να μη λέει ένα ΟΧΙ, όλο αυτό θα ξεσπάσει είτε άνωθεν εκ Θεού είτε κάτωθεν εκ του λαού.

Αυτή δυστυχώς είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η κυβέρνηση λοιπόν:

           Αγνόησε τη πρώτη φωτισμένη απόφαση της διευρυμένης ΔΙΣ για λιτή πρωϊνή τέλεση της θείας Λειτουργίας και επέβαλε χωρίς διάλογο το γενικό κλείσιμο των χώρων της Λατρείας.

           Ταπείνωσε και υπόταξε τα μέλη της Διοικούσας Εκκλησίας και τον απλό κλήρο και λαό με φόβητρα και καταιγισμό ειδήσεων και ανακοινωθέντων, επισείοντας  συγχρόνως αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες και ποινικές κυρώσεις.

           Μέρα με τη μέρα όλο και ψαλίδιζε τη δυνατότητα συμμετοχής των χριστιανών στη Θεία Λατρεία και την προσέγγισή τους στους ναούς (για ατομική έστω προσευχή) και διά μέσου της ΔΙΣ επέβαλε λογοκρισία και αφωνία σε πρόσωπα προικισμένα με το θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας, διοικητικά όμως εξαρτώμενα από την Εκκλησία, μέχρις εσωτερικής δικαιολογημένης αγανακτήσεως.

        Δε έλαβε υπόψη στην επιβολή των άγριων μέτρων περιορισμού και καταστολής, τη συχνά εκφραζόμενη διαφορετική τοποθέτηση ιατρών, καθηγητών, νομικών, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, επιστημόνων, κυβερνήσεων και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών πάνω στο θέμα της επιδημίας.

        Σε μια απόλυτη συγχορδία πνευματικής και πολιτικής εξουσίας έφτασε η όλη κατάσταση στο αστείο φαινόμενο οι σεβαστοί πατέρες να βγάζουν απαγορεύσεις  με επίκληση της ιερατικής  τους βαθμίδας και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι να μας λένε κάθε απόγευμα πως θα κάνουμε την ατομική προσευχή μας τη Μ. Εβδομάδα και με ποιόν τρόπο θα γιορτάσουμε το Πάσχα στο σπίτι μας μπροστά στην Τηλεόραση και τις εικόνες!

        Οι θεολογούντες κάλαμοι από τη μεριά τους προτείνουν εξακολουθητικά την τυφλή υπακοή στα κελεύσματα των προϊσταμένων, δημιουργούν τύψεις και ενοχές, ελέγχουν και κρίνουν την ευλάβεια του λαού και τον πόθο του Θεού, επιστρατεύοντας επιχειρήματα από όλα τα μέρη του κόσμου, άσχετα με την Ορθοδοξία και το Ευαγγέλιο, προκειμένου να μας πείσουν ότι υπακούοντας με αυτόν τον μίζερο τρόπο, υπακούμε τελικά στο Χριστό.

        Αλήθεια τι είπε ο Χριστός όταν έστελνε τους μαθητές Του να κηρύξουν στα έθνη το Ευαγγέλιο; «Διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. κη΄20). Θα κάνω υπακοή ασφαλώς, εφόσον όμως ακούσω από το στόμα των προβεβλημένων κηρύκων «ό,τι ακριβώς δίδαξε, ενετείλατο, έδωσε εντολή, ο Χριστός». Ό,τι λέγει η Ορθόδοξη Εκκλησία, το Άγιο Ευαγγέλιο και η Συμφωνία των Πατέρων.

        Ερώτηση: Είπε ο Χριστός να μη πηγαίνουμε Εκκλησία; Γιατί έκανε τότε το Μυστικό Δείπνο;

        Γιατί όπου πήγαινε μαζεύονταν όλος ο κόσμος, ακόμη και τα παιδιά τα αγκάλιαζε παρά την κούρασή του;

        Δεν λέγει η Αγ. Γραφή «εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν, αινείτε παίδες Κύριον, δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι…»;

        Τι λέγει ο Χριστός για τους κοσμικούς άρχοντες, ότι «οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών, και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέται καλούνται» (Λουκ. κβ΄25). [Ας μελετηθούν τα σχόλια στο Υπόμνημα του Ευαγγελίου του Λουκά…] Αυτό δεν μας βάζει έστω σε μια υπόνοια, δεν μας υποψιάζει,  ότι πρέπει να προστατευθεί αυτός ο λαός από την κατάχρηση εξουσίας της κρατικής μηχανής, η οποία συμπεριφέρεται τόσο απόλυτα και στανικά δήθεν «για το καλό μας»; Χωρίς να μας ρωτήσει;

        Τι έκαναν οι πρώτοι μαθητές όλοι μαζί στο Υπερώον, αλλά και μετά την Πεντηκοστή; Όλοι μαζί δεν ήταν; (Πράξ. α΄13-14, β΄46-47)

        Τι σημαίνει «δεί πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις»; (Πράξ. ε΄29)

        Πόσα λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την υποχρέωση του Εκκλησιασμού και το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας;

        Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν μίλαγε σε μια γερόντισσα μέσα στο ναό και δε συνιστούσε όλοι οι χριστιανοί να πάνε να φέρουν και άλλους στην Εκκλησία;

        Κι όσον αφορά την υπακοή: υπάκουσε ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στην Ψευδοσύνοδο της Φερράρας – Φλωρεντίας και στην απαίτηση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας του και υπέγραψε τον τόμο της ενώσεως; Όχι ασφαλώς.

        Όλο αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας είναι δυστυχώς υποβόσκων παπισμός με το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» και χύδην προτεσταντισμός οικιακής και  ατομικής δήθεν ευσέβειας.

        Στο βιβλίο «Ρωσική Ευσέβεια» αναφέρεται – και καταδικάζεται βεβαίως – μια συνήθεια που είχαν κάποιοι ρώσοι επί τσαρικού καθεστώτος: Πήγαιναν εκκλησία και μετέφερε ο καθένας τους από το σπίτι του μια προσφιλή του εικόνα και στρεφόμενος προσευχόταν σ΄αυτή γυρίζοντας την πλάτη στους άλλους. Και ήταν εντός του ναού!

         Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει κοινή λατρεία μέσα στο Ναό; «Εν ενί στόματι και μια καρδία», «Αγαπήσωμεν αλλήλους ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν»… «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε»; Ποιοι; Οι αποκλεισμένοι; Νοερώς;

        Βαπτίστηκε κανένας μέχρι τώρα νοερά; Χειροτονήθηκε κάποιος νοερά; Χρήσθηκε με το άγιο ευχέλαιο ο πιστός νοερά; Το ευχέλαιο της Μ. Τετάρτης ονομάζεται κάπου, ως «ευχέλαιο των φτωχών», του λαού δηλαδή. Για ποιόν θα γίνει φέτος το πρωί «κεκλεισμένων των θυρών»;

        Σύγχυση μάλιστα δημιουργήθηκε στο λαό μας όσον αφορά και στον εορτασμό του Πάσχα κατά την απόδοση της Εορτής… Πολλοί ρωτούν αν θα συνεχίσουν να νηστεύουν, αν θα είναι αργία τότε για να σφάξουν και να ψήσουν…

        Ο εορτασμός του Πάσχα είναι απόφαση της Πρώτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου και οι πρόνοιες και οικονομίες για τη μετακίνησή του είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένες.

        Κι ένα τελευταίο: αυτές τις μέρες τιμάμε τον άγιο Πατριάρχη μας Γρηγόριο τον Ε΄. Ξέρουμε τη θυσία που έκανε για χάρη του λαού. Φανερά αφόρισε και κρυφά ήρε τον αφορισμό και η συνείδηση του λαού το κατάλαβε. Ούτε αυτό δεν μπορέσαμε να κάνουμε; Και «ο νοών νοείτω».

        Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και του ανωτάτου μουσουλμάνου θρησκευτικού αρχηγού, του σεϊχουλισλάμη Χαλήλ εφέντη, που του ζήτησε ο Σουλτάνος να βγάλει φετφά ( = ιερή διαταγή) για σφαγή των ρωμιών, και αυτός, δίκαιος άνθρωπος, για λόγους συνειδήσεως, αρνήθηκε και πλήρωσε με το αίμα του την ευσυνηδεισία του!

       Γιατί άραγε τόση προκατάληψη και καχυποψία σε βάρος των χριστιανών; Γιατί τέτοιος φόβος για μιά ενδεχομένως άφρονα συμπεριφορά των πιστών; Γιατί τόση επιφύλαξη για την Εκκλησία μας; Γιατί τόση ηττοπάθεια από μέρους των καθ΄ ύλην αρμοδίων της πνευματικής καθοδηγήσεως; Γιατί τόσο λίγη πίστη στα Άγια Μυστήρια; Γιατί τέτοια υποτίμηση της νοημοσύνης των ευσεβών;

       Απλούστατα, διότι έχουμε  κρυφό διωγμό κατά της Ορθοδοξίας και τώρα σταδιακά αναδεικνύεται και αποδεικνύεται.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Λάβαμε μία επιστολή και τη δημοσιεύουμε ως έχει. Ασφαλώς εκφράζει τις απόψεις του επιστολογράφου. Διακρίνεται για ένα τόνο αισιοδοξίας. Κρίναμε να αποτυπωθεί και αυτή η θέαση των γεγονότων και την δημοσιεύουμε.

Χαίρετε εν Κυρίω.

Ένα μεγάλο ψέμα, το κάνουν να μοιάζει να είναι αλήθεια.

Το ζούμε αυτές τις ημέρες.

Πρώτα ξεκίνησε ως γρίπη.

Μετά έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία, για να πάρει μπρος η τηλεκπαίδευση, η οποία θα εθίζει και τα παιδιά του δημοτικού στη χρήση του διαδικτύου.

Μετά συστάσεις για χρήση καρτών, για να μη μολυνθούμε …και να εξαθλιωθούμε και οικονομικά.

Μετά επιδόματα, για να ξεχάσουμε να εργαζόμαστε.

Μετά να κλειστούμε στα σπίτια, για να μην κολλήσουμε και για να αποβλακωθούμε με την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

Μετά να έχουμε ένα κατοικίδιο για παρέα, ή μήπως όχι, τελείως μόνοι να είμαστε, μη μολυνθεί το κατοικίδιό μας και μας μολύνει.

Μετά απαγόρευση κυκλοφορίας, και φόβος για οποιαδήποτε μετακίνηση.

Μετά μένει και στις επιφάνειες, για να οδηγηθούν όλοι σε παθολογική μικροβιοφοβία, και να αγοράζουν μόνο από τα σουπερμάρκετ, που τηρούν δήθεν μέτρα ασφάλειας.

Μετά θα περάσει με τη ζέστη του καλοκαιριού, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν περνάει, θα το έχουμε για καιρό.

Μετά γραμμή τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης για τον κοροϊδ-ιό, σε μια Ελλάδα που ήδη γέμισε ψυχοφάρμακα από την αμαρτία.

Όχι πάνω από τρεις άνθρωποι στο αυτοκίνητο, δηλαδή να χωρίσουν και τις οικογένειες που έχουν πάνω από 1 παιδί, ή να απωθούν τους ανθρώπους από το να κάνουν οικογένεια.

Παρατήστε τους ηλικιωμένους γονείς μόνους, δώστε τους αντισηπτικά και γάντια, μην τους επισκέπτεστε και μιλάτε με κάμερα ή διαδίκτυο. Και αν από τη στενοχώρια τους πεθάνουν.

Θα σας πει ο γιατρός υπογράψτε πέθανε από κοροϊδ-ιό. Και πείτε ω τι κρίμα.

Και πάμε τώρα στις ιεροπραξίες:

Να μην κάνετε βάπτιση, πάρετε το όνομα από το ληξιαρχείο, ηλεκτρονικά κιόλας με το φόβο γρίπης.

Να μην κάνετε γάμο στην εκκλησία, κάντε πολιτικό γάμο, στο δημαρχείο, που το έχουν απολυμάνει και καλά. Θα πάρετε και επίδομα πολιτικού γάμου.

Σε λίγο θα πουν, κάψτε τους νεκρούς, έχουν μικρόβια. Μην τους κηδεύετε. Μη φιλάτε τους πεθαμένους, στο “δεύτε τελευταίον ασπασμόν”, μην κολλήσετε.

Μην κάνετε μνημόσυνα.

Με όλα αυτά μόνο ο διάβολος χαίρεται!

Και βέβαια κυριακάτικη Θεία λειτουργία, Θεία Κοινωνία, Μεγάλη Εβδομάδα……   μπα,  αυτά τα είχαμε ξεχάσει από χρόνια.

Τώρα έχουμε προσευχή μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου…. και κάποιοι λένε είναι και κατανυκτικά. Που καταντήσαμε.

Ή λένε άλλοι είναι επιτίμιο από το Θεό…..Ο Θεός βάζει επιτίμιο μόνο μέσω του Πνευματικού, και κανενός άλλου.

Όποιος δεν ψάξει να βρει κάπου να εκκλησιαστεί το κρίμα είναι όλο δικό του.

Έχουν χτίσει μια τέτοια βιομηχανία εικόνας, θεάματος, χρηματισμού συνειδήσεων, που ό,τι ανόητο μας πουν, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι αλήθεια.

Μια αλήθεια όμως νικάει κάθε ψέμα.

Η αλήθεια του Χριστού.

Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση με τους εξής τρόπους:

1-  Στηρίζουμε τα μικρά μαγαζιά (όχι τα σουπερμάρκετ), τα οποία λειτουργούν είτε έχοντας το τηλέφωνο στη βιτρίνα τους, ή με παράδοση κατ’οικον ή με φυσική παρουσία και μειωμένο ωράριο.

2-  Καθησυχάζουμε τους αδερφούς μας, την οικογένεια μας, τους ηλικιωμένους γονείς μας, τους λιγότερο ή περισσότερο φοβισμένους συνανθρώπους μας.

3-  Στις μεγάλες πόλεις είναι λίγο δύσκολο να βρούμε εκκλησία, για θεία Λειτουργία, μα αν ρωτήσουμε ιερείς ή μοναστήρια, κάτι μπορεί να βρεθεί και για εμάς.

4-  Αν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε για τη Μεγάλη εβδομάδα στο χωριό μας, καλύτερα να ξεκινήσουμε νωρίτερα και να πάμε από τους μικρούς επαρχιακούς δρόμους ή παλαιές εθνικές οδούς, χωρίς διόδια, και χωρίς έλεγχο. Ένας καλός τρόπος σχεδίασης, υπολογισμού της διαδρομής είναι το wikimapia.org.

5-  Το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι πλέον φτηνά, γεμίζουμε το ντεπόζιτο για κάθε ενδεχόμενο.

6- Υπάρχουν μικρές ελλείψεις στην αγορά σε όσπρια και άλευρα, όσοι είστε παραγωγοί πουλήστε, βοηθώντας τον κόσμο με τον τρόπο σας. Όσοι είστε καταναλωτές αγοράστε από τους παραγωγούς.

7- Οι δρόμοι είναι άδειοι και η άνοιξη είναι τόσο εύμορφη. Τι σας εμποδίζει από μια εκδρομή; Το ταξίδι θα είναι άνετο καθώς οι δρόμοι θα είναι σχεδόν άδειοι.

8- Αν όλοι αξιοποιήσουμε σωστά αυτήν την κατάσταση τότε θα ανακάμψουμε οικονομικά, πουλώντας και αγοράζοντας τα αγαθά μας και τις υπηρεσίες μας, σε μια αγορά, η οποία δε θα έχει το φόβο των φορολογικών ελέγχων. Ήδη παρατηρείται μεγάλη αύξηση στους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής, των αγροτικών υλικών και εργαλείων, της διανομής τροφίμων. Μην αφήσουμε τις μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών να καπηλευτούν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία και να θησαυρίσουν.

9- Όσοι έχουν καταστήματα ανοιχτά, να αυξήσουν το ωράριο εργασίας τους για να αποτελούν μια παρηγοριά για τον κουρασμένο συνάνθρωπο που βλέπει δρόμους έρημους και δεν έχει που να πει μια καλημέρα. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα από το πόσοι άγνωστοι θα περάσουν δίπλα από την πόρτά σας και θα σας πουν καλημέρα.

10- Βγείτε για ψώνια στη λαϊκή αγορά, χαρείτε μια ανέμελη καθημερινότητα, προετοιμάστε με χαρά το μεσημεριανό γεύμα για εσάς και κάποιο γείτονα. Ξεκινείστε και τελειώστε το γεύμα σας με  προσευχή. Δώστε και ένα πιάτο σε έναν φτωχό, ως δότες ιλαροί, ρωτήστε τον »θες ένα πιάτο φαΐ;», οι φτωχοί δεν πεθαίνουν από ψεύτικες ιώσεις πεθαίνουν από πτωχεία πνευματική και υλική. Ας καλύψουμε την υλική πτωχεία τους, με το σωστό πνευματικό τρόπο, με τον τρόπο της αγάπης.

11- Κλείστε τα ραδιόφωνα, τα σύγχρονα κινητά, την τηλεόραση, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που άλωσαν τις ψυχές μας. Ξυπνείστε λίγο νωρίτερα το πρωί, χαρείτε τα χρώματα της ανατολής, ακούστε τα πουλιά που κελαηδούν.

Κάποιοι θέτουν σε επιφυλακή το στρατό. Αλλά ο στρατός είναι σώμα μισθωτών. Αντίθετα, οι Έλληνες ορθόδοξοι πολίτες, δεν είναι σώμα μισθωτών. Είναι Σώμα Χριστού. Ας ετοιμάσουμε στους άθεους κυβερνώντες τη μεγάλη έκπληξη.

Το βράδυ της Ανάστασης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όλοι στις εκκλησίες απέξω και μέσα, και θα δούμε αν το καθεστώς των αθέων (που τόσα χρόνια γιγαντώθηκε με τον κομμουνισμό, τον υλισμό, το φεμινισμό, το γυμνισμό, τις εκτρώσεις, το νεοπλουτισμό, τα επιδόματα, την τηλεόραση με τις κεραίες της και τους δορυφόρους {το κουτί του διαβόλου με τα κέρατα και τα κολοκύθιά του πάνω από τα κεφάλια μας, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός} θα έχει τη δύναμη να τα βάλει μαζί μας.

(με ειδοποίηση από στόμα σε στόμα, χωρίς τηλέφωνα και διαδίκτυο, χωρίς διαφήμιση σε κοινωνικά δίκτυα – ο Χριστός μας είπε να είστε σοφοί όπως τα φίδια και αγνοί όπως τα περιστέρια).

Ο Θεός μας έδωσε τη μεγάλη ευλογία να κλείσουν με μιας όλα τα κέντρα της ανομίας, πορνεία, καφετέριες, θέατρα, κινηματογράφοι, γυμναστήρια, αίθουσες πολεμικών τεχνών, σύλλογοι νεοϊνδουιστών, γιόγκα, πιλάτες, χορωδίες, κέντρα εκμάθησης λατινοφερμένων & άσεμνων χορών, αίθουσες μπιλιάρδου, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα διεξαγωγής περίεργων σεμιναρίων, νυχτερινά κέντρα. Ιστορικά τέτοια μεγάλη ευλογία έχει να συμβεί στον τόπο μας από την εποχή των πρώτων αιώνων της ορθοδοξίας, όταν μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Βιτάλιος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έκλειναν τα πορνεία, αφού κατάφερναν να κάνουν όλες τις πόρνες να μετανοήσουν, και  όταν προσευχές ορθοδόξων Ιεραρχών γκρέμιζαν τα είδωλα των ψευδοθεών. Και λίγο πιο μετά στα ένδοξα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου οι αυτοκράτορες έφθαναν σε υψηλά μέτρα αγιότητος, υπακούοντας στον επίσκοπο, ενδιαφέρονταν για την ηθική του λαού, έχοντας κάθε πολίτη ως παιδί τους.

Τα αστεία της υπόθεσης…

–  Πλένουμε τα χέρια μας, όπως τα πλένουμε πάντα, και όχι ως ειδική οδηγία. Πιστεύει κάποιος από τους κυβερνώντες ότι αρέσει σε κάποιον να βάζει τα βρώμικα χέρια στο στόμα του;

–  Ευχαριστούμε τον ΟΣΕ, που μας ανακοίνωσε ότι μπορούμε να κάνουμε κουπόνι ταξιδιού το εισιτήριο της επιστροφής ή ολόκληρο το εισιτήριο του τρένου (σαν έκτακτο μέτρο για την όλη κατάσταση), και να το έχουμε σε χρηματικό ποσό, για αγορά αλλού εισιτηρίου εντός ενός έτους. Αυτό γινόταν ήδη, απλά το ήξεραν ελάχιστοι άνθρωποι. Και αυτό διότι το προσωπικό έλεγε »εισιτήριο μετ’επιστροφής μόνο με συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής» για έκπτωση 25%. Έτσι σχεδόν όλοι οι επιβάτες αγόραζαν τα εισιτήρια 25% πιο ακριβά.

–  Τα σουπερμάρκετ μας δίνουν χάρτινες κάρτες πελάτη, για να ξέρουμε πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στο σουπερμάρκετ και γράφουν και οδηγίες, σαν να παίζουμε κάποιο δύσκολο επιτραπέζιο παιχνίδι.

– Όλοι διαφημίζουν μένουμε μέσα, αλλά δεν ξεχνάμε τα αδέσποτα. Κάποιοι έβαλαν σκυλοκροκέτες σε ακάλυπτο χώρο, οι βροχή τις έκανε σκόνη, ήρθαν να φάνε τα περιστέρια. Τα περιστέρια έπαθαν διάρροια, και ο τόπος γέμισε υγρές ακαθαρσίες περιστεριών. Ύστερα το κατώτερο στρώμα ξεράθηκε και έγινε εστία ανάπτυξης μυκήτων και δυσοσμίας.

–  Το χαρτί μετακίνησης κάποιου είχε επιλογή για σουπερμάρκετ, αλλά ήθελε να πάει και στο ταχυδρομείο που ήταν πιο μακριά από το σουπερμάρκετ. Από το φόβο του, μην τον πιάσουν δεν πήγε και επέστρεψε σπίτι και κάλεσε το ελτα-κουριερ για να στείλει το γράμμα. Αντί για το 1 ευρώ του ταχυδρομείου, το κούριερ πήρε 12 ευρώ, με όλα τα απαραίτητα υγιεινομικά μέτρα, τις σωστές αποστάσεις από τον υπάλληλο και τα σχετικά.

…Ω μεγάλη αποβλάκωση! Που κατήντησε η ένδοξη Ελλάδα!

Έρχεται η Ανάσταση σε λίγες ημέρες….. Ας εορτάσουμε όλοι! Με μια καρδία, με μια φωνή ας ψάλλουμε: ‘Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος’!

Ένας ανάξιος δούλος Χριστού.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΘΕΩΡΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Υπάρχει επιδημία, πανδημία, εποχιακή γρίπη, όπως θέλετε πέστε το,  και όλοι πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και ασφαλώς το πράττουμε το κατά δύναμιν.

Όμως  είναι υπερβολική και απόλυτη η συμπεριφορά του κράτους, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, προς την Εκκλησία. Πολλοί ειδήμονες, νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, την χαρακτήρισαν καταχρηστική, αντισυνταγματική και καταλυτική της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιατρική επιστημονική κοινότητα επίσης, ανά τον κόσμο, δεν έχει την ίδια άποψη για όλα τα περί την νόσον λεγόμενα και αποφασιζόμενα.

Παλαιότερες δηλώσεις των εκπροσώπων της πολιτείας και των λοιμωξιολόγων εντός της Ελλάδος μιλούσαν για μικρότερες ή μεγαλύτερες πανδημίες σε ετήσια βάση, που κάθε χρόνο απασχολούσαν την ιατρική κοινότητα.

Όλες οι Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες Συνοδικά, ακόμη και επαρχιακές Σύνοδοι μέσα στο ίδιο κράτος, δεν συναίνεσαν στο κλείσιμο των ναών και στην παύση και αναστολή των λειτουργιών. Ούτε όλοι οι Επίσκοποι συμφωνούν για την τηρητέα τακτική. Δηλαδή όλοι αυτοί, οι Σύνοδοι και οι Επίσκοποι Σερβίας, Βουλγαρίας, Πολωνίας, Ρωσίας, θα κριθούν ως ανθρωποκτόνοι;

Οι εξουσίες ως θεσμοί είναι από τον Θεό, πάσα εξουσία είναι από το Θεό ως θεσμός, όχι όμως και κάθε άρχοντας και κάθε απόφασή του είναι κι αυτά θεόσταλτα. Δηλαδή θεόπεμπτος ο Ηρώδης, ο Νέρωνας, ο άλλος Ηρώδης ο σκωληκόβρωτος; Έλεος! Λίγο διάκριση!!! Τι λέγει ο άγιος Αζαρίας; «Για τις αμαρτίες μας μας παρέδωκες, Κύριε,  στον χειρότερο άνθρωπο και άρχοντα».

Εμείς δεν παραβαίνουμε τους νόμους του κράτους. Τους υπερβαίνουμε διά της πίστεως. Ούτε να αρρωστήσουμε πάμε στους ναούς, ούτε άλλους να κολλήσουμε. Πάμε όπως πηγαίνουμε παντού με τις ανάλογες προφυλάξεις.

Το αντάρτικο των πόλεων είναι συνήθεια των κομμουνιστών, το αντάρτικο όμως κατά της πίστεως είναι εκκοσμίκευση και υποταγή στη λογική της κοσμικής εξουσίας.

«Δια πίστεως περιπατούμεν». Ο Μ. Βασίλειος περιποιόταν και ασπαζόταν τους λεπρούς στη Βασιλειάδα. Δεν κόλλησε λέπρα ούτε τη μετάδωσε σε κάποιον άλλον. Είχε αγάπη και πίστη ο άνθρωπος.

Τώρα έπιασε μερικούς η συμμόρφωση προς τους νόμους του κράτους. Τώρα δηλώνουν υπακοή στον Καίσαρα. Μέχρι τώρα διαμαρτυρόμασταν για όλα τα αντιχριστιανικά νομοσχέδια, ακόμη και για την αφίσα για το αγέννητο παιδί που κατέβασαν από το Μετρό… Τώρα όμως γίνονται και είναι όλα καλά καμωμένα… Τίποτε δεν μας υποψιάζει ότι δεν πρέπει νάχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο κράτος.

Γιατί ονόμασε τον Ηρώδη αλεπού ο Χριστός; (Λουκ. ιγ΄32) Λέγει στο υπόμνημα ο αείμνηστος Τρεμπέλας, ότι δεν μπορεί να δείξει τους οδόντας του λέοντος και καταφεύγει στην πανουργία της αλεπούς.

Καλές είναι οι περιπτώσεις της υπομονής κάποιων φυλακισμένων αγίων, οι οποίοι εκ βαθέων ήθελαν, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν… Η παράδοσή μας όμως τι λέγει και η συνολική συμπεριφορά των πατέρων τι μας διδάσκει…; Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος δεν μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων πριν από την τελική μάχη; Ο Ρωγών Ιωσήφ δεν μετέλαβε τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου πρίν από την ηρωϊκή έξοδο; Ούτε αυτό δεν επιτρέπεται να κάνουμε;

Εδώ έχουμε το παράδειγμα με τα φίδια στην έρημο. Γλύτωναν από τα θανατηφόρα δαγκώματά τους όσοι ατένιζαν και προσέβλεπαν με πίστη  στο χάλκινο φίδι που έφτιαξε ο Μωϋσής κατ΄ εντολήν  του Χριστού. Αν οποιοδήποτε κουταλάκι μεταδίδει νόσο, η αγία λαβίδα όχι. Τόσο απλά!

Είναι ακατανόητη η τόση σύγχυση που επικρατεί σε θεολογικά και εκκλησιαστικά μυαλά σχετικά με το ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι χριστιανοί. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η απόλυτη θέση της πολιτείας σε βάρος της Εκκλησίας με αφορμή την αρρώστεια και η ασυνεννοησία της με τη Σύνοδο δείχνει τουλάχιστο μια πρόθεση.

Περίεργο πράγμα! Τόση εμπάθεια για τη θεία λειτουργία και τη θεία Κοινωνία;

Εγώ δεν έχω κατοικίδιο, τρώω κάθε μέρα ρύζι σαν τους κινέζους, δεν θέλω να πάω στο μαγαζί, ούτε να αθληθώ θέλω… Άλλοι θέλουν. Θέλω όμως να πάω στην Εκκλησία να λειτουργηθώ και να κοινωνήσω. Αλλοι δε θέλουν…. Γιατί σε μένα απαγορεύονται αυτά που σε άλλους και αλλού επιτρέπονται.

Εξάλλου ο ίδιος λαός είμαι. Πως εμπιστεύεται το κράτος τους χριστιανούς για τα Super Markets έστω και με περιοριστικούς όρους και δεν τους αφήνει υπό όρους και στην Εκκλησία; Με περιοριστικούς όρους κι εκεί. Γιατί νομίζει ότι στην Εκκλησία  δεν θα τηρηθεί καμιά διάταξη; Όχι. Θα γίνει αυτό που γίνεται στις Τράπεζες, στα καταστήματα, στις υπηρεσίες και όπου αλλού. Στην Εκκλησία όμως λένε όχι. Γιατί;

Εγώ ο ίδιος Έλληνας είμαι που πάω στο υπερκατάστημα να πάρω τρόφιμα για να ζήσω, εγώ ο ίδιος είμαι που θέλω να πάω εκκλησία για να κοινωνήσω. Εκεί με θεωρεί υπεύθυνο κι εδώ ανθρωποκτόνο. Εκεί δεν μεταδίδω μικρόβια σ΄ ένα γεμάτο κατάστημα και εδώ εγκληματώ σε μια άδεια εκκλησία. Εκεί μ΄αφήνει για να ζήσει το σαρκίον μου, είναι υπόθεση ζωτικής σημασίας, έστω κι αν κολλήσω θάνατο, εδώ δεν με αφήνει για να ζήσει η ψυχή μου!!

Ας γίνει μια στατιστική εδώ και τώρα: πόση κινητικότητα υπάρχει σ΄αυτή την εποχή του κορωναϊού στην Ελλάδα. Μόνη ακίνητη είναι η Εκκλησία και μόνοι ακίνητοι είναι οι ιερείς: Καμμιά ιεροπραξία. Ούτε από άλλο ναό ράδιο ή TV η αναμετάδοση. Εμείς στην Ορθοδοξία δεν έχουμε τηλεποιμαντορία, τηλεεξομολόγηση τηλεευχέλαιο, τηλεεξορκισμό ή τηλεκοινωνία. Ή μαθήματα μέσω  skype…

Γιατί στα υπερκαταστήματα κι αλλού όλοι πάνε αυτοπροσώπως οι άνθρωποι και στην Εκκλησία κεκλεισμένων των θυρών;

Αρα δεν θέλει το κράτος την Εκκλησία ανοιχτή, δεν θέλει τη λειτουργία, σαφώς δε θέλει τη θεία κοινωνία και μου δίνει το δικαίωμα να του καταλογίσω εμπάθεια, σχέδιο, πρόθεση και πολεμική. Βρήκε την ευκαιρία τώρα με την πανδημία να βγάλει το άχτι του προς την Εκκλησία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Λοιπόν, ας με αφήσει το κράτος  να είμαι τόσο επικίνδυνος και στο ναό μου, όσο είμαι και στο κατάστημα και στην τράπεζα και στην εφορία και στο στρατόπεδο και στο λεωφορείο ή το τρένο και στην άθληση και στο αεροπλάνο και με το σκυλάκι μου και στα αδέσποτα και στα ιατρεία και στα φαρμακεία και μη με κοροϊδεύει με την υποκρισία του και τον εμπαιγμό του, υποστηριζόμενος από τις αδιακρισίες των «ευλαβών» που έλεγε και ο άγιος Παϊσιος. Τι στο καλό, πρέπει να πάθουμε φανερό διωγμό για να μάθουμε ότι στόχος τους ήταν πρωτίστως οι Εκκλησίες;

ΤΟ ΜΕΓΑ ΟΡΑΜΑ του 2020

Ένας ιερέας της επαρχίας προσευχόμενος  στο σπίτι του αυτές τις μέρες του εγκλεισμού λόγω του κορωναϊού, έπεσε σε έκσταση και είδε ένα εξαίσιο όραμα που άρχιζε από την 1η του Απρίλη και συνεχιζόταν μέχρι το Πάσχα, ίσως και μετά…

Είδε πρώτα πρώτα την Τετάρτη 1η Απριλίου τους Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους να φωνάζουν από την κρεμάλα τους και τα φυλακισμένα μνήματά τους, στεφανωμένοι και φωτεινοί, σε πλήθος κόσμου να πάει το πρωί στους ναούς να προσευχηθεί κατ΄ιδίαν, να κρούσει τη θύρα του Παραδείσου με μυστικές προσευχές, ώστε να φωτίσει η χάρη του Αγ. Πνεύματος του Συνοδικούς Πατέρες να μη υποκύψουν δουλικά το κεφάλι στις αποφάσεις του Αχαάβ και της Ιεζάβελ, αλλά σαν τον Προφήτη Ηλία να σπάσουν τις κρατικές αλυσίδες και να σηκώσουν τον πεσμένο λαό.

Μετά είδε την Παναγία, με απλωμένο το Ωμοφόριό της πάνω από την Ελλάδα να καλεί τον  κόσμο στον Ακάθιστο Ύμνο, την Παρασκευή 3 Απριλίου, να ψάλλει όλος ο λαός όρθιος και γονατιστός τις στάσεις των Χαιρετισμών, είτε στα σπίτια είτε στους ναούς ή έξω από τους Ναούς και μέσα σε μια υπερκόσμια μελωδία ακουγόταν ο Εθνικός Ύμνος της Εκκλησίας και τα εκατομμύρια «ΧΑΙΡΕ» των Ορθοδόξων, στις πλατείες, στα μπαλκόνια, στα γήπεδα, στους δρόμους, παντού λιβάνια και θυμιάματα, παντού  χτυπούσαν οι καμπάνες για τη Βασίλισσα των Ουρανών.

Στη συνέχεια μεσολάβησε μια βδομάδα σιωπής. «Ουκ ήν φωνή ουκ ήν ακρόασις». Αυτή τη βδομάδα όμως φάνηκαν πάνω στη γη πολλές φωτιές. Άπειρες φωτιές. Σε μικρά σπίτια, σε δωμάτια, σε κρυφά σχολειά και μοναστήρια, σε ξωκκλήσια και γραφεία, σε πόλεις, σε χωριά, όπου μπορούσε κανένας να φαντασθεί. Μέγα μυστήριο! Η γη φλεγόταν, αλλά δεν καιγόταν. Άγγελος Κυρίου τότε φώναξε και είπε και στους άλλους: Τι είναι το ορώμενο τούτο; Κι απάντησε ο Μέγας Αρχάγγελος: «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ και ΕΥΦΡΑΝΘΩΜΕΝ ΕΝΘΕΩΣ». Κάτω στη γή καίνε οι πιστοί τα αγκάθια και τα ζιζάνια από τα χωράφια τους με μυστικές εξομολογήσεις. Όλος ο αγγελικός κόσμος τότε ξέσπασε σε ακατάπαυστες δοξολογίες.

Ύστερα είδε ο ιερέας «εν οράματι» την Κυριακή των Βαϊων 12 Απριλίου τον άγιο Πατριάρχη και Ιερομάρτυρα του Γένους μας, τον Γρηγόριο τον Ε΄ να καλεί τους Έλληνες στην Εκκλησία, να λειτουργηθούν και να πάρουν βάγια από τα χέρια του, μη φοβηθούν κανένα. Φώναζε με τα λόγια του ποιητή: «Μη ξεχνάτε πολεμάρχοι, το σχοινί του Πατριάρχη». Εκεί όμως έγινε και το μεγάλο θαύμα: Φάνηκε ξαφνικά ο Κύριος της δόξης πάνω στο γαϊδουράκι και ένα εκατομμύριο λαός πλημμύρισε τους δρόμους της Ελλάδας, φώναζε ΩΣΑΝΝΑ και μπήκαν όλοι στις εκκλησιές, άνοιξαν μόνες τους οι άγιες θύρες, «αορασία πατάξας περιπολικά και αστυνομικούς».

Κατόπιν έγινε Ημίωρο σιγής περίπου τρείς Ημέρες. Σα να χάθηκε ο κόσμος και ξαφνικά τη Μ. Τετάρτη 15 Απρίλη  το απόγευμα όλος ο δοκιμασμένος λαός, κυρίως οι νεώτεροι, σε ατέλειωτες σειρές περίμεναν έξω από τους Ναούς και έπαιρναν το Φάρμακο του Θεού, το άγιο Ευχέλαιο, «εις υγείαν ψυχής και σώματος και εις ίασιν πάσης φανεράς και λανθανούσης ασθενείας». Μετά φεύγοντας με το αστείρευτο αυτό φάρμακο, φάνηκε  ψηλά στον ουρανό, πάνω από κάθε ναό σημείο που έγραφε: «Το Εμβόλιο του Θεού»! Με αυτό στα χέρια πήγαιναν στα σπίτια τους, στους γέροντες και στα μικρά παιδιά.

Την άλλη μέρα, Μ. Πέμπτη 16 Απριλίου, μια από τις πιο άγιες μέρες του χρόνου, άνοιξε ο ουρανός λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κατέβηκε από ψηλά «ανώγαιον μέγα εστρωμμένον», ο Μυστικός Δείπνος. Ήταν  όλοι εκεί, ο Χριστός, οι άγιοι Απόστολοι, Μάρτυρες, Οσιομάρτυρες και Νεομάρτυρες, Άγιοι Πατέρες και Ομολογητές και ο Μέγας Αρχιερέας Χριστός τέλεσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και φώναξε όλο το βαπτισμένο λαό «Μετά φόβου Θεού Πίστεως και αγάπης» να μεταλάβει, χωρίς να φοβηθεί τίποτε άλλο.

Τους μετάλαβε όλους με τα χέρια Του. Άλλοι έκλαιγαν, όλοι δόξαζαν, πολλοί γονάτιζαν και φιλούσαν τα χέρια Του και των Αποστόλων τα τραύματα. Μόνο ένας έλειπε ο Ιούδας εκείνη τη νύχτα… Είχε πάει σε κάτι σκοτεινά κτήρια στο Σύνταγμα και στην Ηρώδου Αττικού. Τον χάσανε αυτόν. Χάθηκε. Το μυστικό αυτό πανηγύρι κράτησε μέχρι το πρωί, ξημερώματα. Όλοι έφυγαν με κοκκινισμένη τη γλώσσα τους από το Αίμα του Αρνίου και ήταν «ως λέοντες πύρ πνέοντες».

Την άλλη μέρα επί Τρίωρο σκοτείνιασε ο ουρανός. Όλα ήταν πένθιμα και λυπητερά. Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου. Η Παναγία Μητέρα του Χριστού έκλαιγε στο Γολγοθά. Αλλά, παρατηρήθηκε παράξενο φαινόμενο το πρωί: δεν άνοιγαν οι Εκκλησίες. Μπροστά στις Βασιλικές θύρες είχαν μαζευτεί του κόσμου και των κήπων τα λουλούδια. Λόγω του μεγάλου διωγμού και της μεγάλης θλίψεως, άγγελος Κυρίου επισκέφτηκε το βράδυ τους ανθοπώλες της περιοχής και αυτοί έφεραν τα εύοσμα άνθη του Παραδείσου για τον Επιτάφιο του Κυρίου τους. Απλοί άνθρωποι έκαναν επίσης το ίδιο, όσοι είχαν κήπο ή ήταν από χωριά. Οι Επιτάφιοι όλοι της Ελλάδος μοσχοβολούσαν, έλαμπαν, ευωδίαζαν. Μύρα και άνθη. Άνθη και μύρα.

Το Μ. Σάββατο 18 Απριλίου φάνηκε στο όραμα τελείως διαφορετικό. Ο ιερέας μέσα στο όραμά του έκλαιγε πολύ. Δεν έβλεπε κόσμο. Νέκρα παντού. Κλειστά όλα. Στους ναούς κανένας. Τά Άγια Ποτήρια δεν άδειασαν, όπως γινόταν κάθε χρονιά. Το βδέλυγμα της ερημώσεως δεν θάφερνε το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Κι εκεί ήταν κλειστά και σφραγισμένα. Αεροπλάνα δεν πετούσαν. Κάποια περίεργα πλάσματα βούϊζαν πάνω από τα μοναστήρια και κατέγραφαν την κίνηση. Που και που ακούγονταν σειρήνες. Όλοι είχαν κλειστεί στα σπίτια τους «διά τον φόβον των Ιουδαίων». Οι άγγελοι των επτά Εκκλησιών δεν μπορούσαν να ησυχάσουν από την αγωνία τους. Όλοι ρώταγαν «Τις αποκυλήσει ημίν τον λίθον από της θύρας του μνημείου; Ήν γαρ μέγας σφόδρα».

Τότε ακούστηκε λόγος προφητικός. Πότε; Γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα ξημερώνοντας η Μεγάλη Ανάσταση του Χριστού και του κόσμου στις 19 Απριλίου. Ρώτησε ο Θεός τον προφήτη, αν οι πεθαμένοι και κλεισμένοι από το φόβο στα σπίτια τους Ορθόδοξοι Έλληνες μπορούν να αναστηθούν; Και πήρε εντολή από τον ίδιο το Θεό και φώναξε στις σβησμένες ψυχές και στα νεκρά και δηλητηριασμένα μυαλά: «Τιμής ηγοράσθητε, μη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων» (Α΄ Κορ. ζ΄ 23). Αμέσως τότε ανέβηκαν νεύρα στους «ανοήτους και βραδείς τη καρδία» και ανωρθώθηκαν τα παραλελυμένα γόνατα των μελλοθανάτων και άνοιξαν τα μνημεία των σπιτιών και έγινε συναγωγή μεγάλη ζώντων λαμπαδηφορούντων. Άναψε από μόνο του το Άγιο Φως στις ψυχές, στα καντήλια, στις λαμπάδες. Γέμισαν οι πλατείες με χιλιάδες πιστών που δεν προσκύνησαν τη Βάαλ και όλοι μαζί έψαλλαν συνεχώς για σαράντα ημέρες το Νικητήριο Παιάνα του Αναστημένου Χριστού.

Λίγο πρίν από την Απόλυση και το τελευταίο «Χριστός Ανέστη», προτού κλείσει η αυλαία του ουρανού και λήξει το πανάγιο όραμα του ευλαβικού ιερέα,  εμφανίστηκε στην Ωραία Πύλη της Μεγάλης Αχειροποιήτου Εκκλησίας ο πνευματικός Πατέρας των Ελλήνων, ο Απόστολος Παύλος, και φώναξε με όλη τη δύναμη της αγγελικής ψυχής του: «Τελευταία φορά: Μη ξεχνάτε: Λυτρωθήκατε με το Πάντιμο Αίμα του Χριστού. «Αυτού ακούετε» και ποτέ πλέον  ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΞΑΝΑ ΔΟΥΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ».

«Λόγω κορωναϊού» ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Δεν είναι δυνατόν όλοι οι ευκτήριοι οίκοι και τα τζαμιά και οι συναγωγές στην Ευρώπη νάναι κλειστά και στην Ελλάδα να γεμίζουν οι Εκκλησίες και να παρουσιάζεται ένα μέλος της Ευρώπης, η Ελλαδίτσα,  ως θεοκρατικό κράτος… εν μέσω κορωναϊού.

Κλείστε επιτέλους τις Εκκλησίες αν θέλετε να μπείτε στην ενίσχυση των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν θέλετε να πάρετε και σείς κάποια ψύχουλα…. λόγω κορωναϊού.

Και άν δεν έχουν κλείσει ποτέ οι Εκκλησίες μέχρι τώρα στην Ελλάδα, τώρα μπορούμε να το κάνουμε, γιατί υπάρχει όντως επιδημία. Τι χολέρα, λέπρα και πανούκλα; Αυτή η νυχτερίδα από την Κίνα τά έκανε όλα. Χρυσή ευκαιρία.

Αφήστε κατά μέρος θαύματα, πίστη, θεία βοήθεια, Παναγία και Λείψανα, και ιδίως τη θεία μετάληψη. Λογική, επιστήμη και ιατρική πλέον. Υγεία πάνω από όλα.

Ρίχνουν αγιασμό οι αφελείς με τα datsun στους δρόμους… Γραφικότητες. Εμείς εδώ έχουμε ψάλτη και καθηγητή εκπρόσωπο που μας ενημερώνει κάθε απόγευμα. Σοβαρό άνθρωπο, ευσεβή, πολύτεκνο. Δεν μπορεί να λέγει ψέματα. Σ΄ αυτόν στηρίζεται κάθε Κοινή Υπουργική Απόφαση και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σας είπαμε να βγάλετε τους ιερείς από το δημόσιο και το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν το κάνατε. Τώρα σφραγίστε τους ναούς να μη πέφτει ευρώ στα παγκάρια και αφήστε τους στην τελεία αδυναμία και απαξίωση. Αρκετά μας καπέλωσε η Εκκλησία με τη φιλανθρωπία της 10 μνημονιακά χρόνια. Έως πότε θα μας κυβερνάνε οι παπάδες και μάλιστα οι άμισθοι;

Τι σημαίνει πλειονοψηφεία ορθοδόξων και Σύνοδος και δημοψηφίσματα και συλλαλητήρια; Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κεφαλές μέσα στο κράτος. Είμαστε λαϊκό – ουδετερόθρησκο κράτος και δεν μας νοιάζει η όποια θρησκευτικότητα των πολιτών. Αυτή είναι καθαρά ιδιωτική υπόθεση. Ας είναι καλά ο κορωναϊός.

Είπαμε ότι γεράσαμε ως πληθυσμός και πρέπει να «γονιμοποιηθούμε» από τους μετανάστες. Λεφτά για τους πολύτεκνους δεν δίνουμε. Ο πληθυσμός λοιπόν πρέπει να αλλοιωθεί και «ανανεωθεί» με έτοιμες οικογένειες. Κλείστε τους ελληνορθοδόξους μέσα στα σπίτια, απαγορεύστε την κυκλοφορία και φτιάξτε στα γρήγορα  δομές μουσουλμάνων μεταναστών παντού στην ενδοχώρα χωρίς αντιδράσεις. Δεν τους κολλάει αυτούς ο κορωνοϊός.

Με 800 κρούσματα γρίππης και καμμιά 30ριά νεκρούς, όπως και πέρυσι σχεδόν, είναι μια ευκαιρία να πανικοβάλλουμε τον πληθυσμό, να έχουμε ένα άλλοθι για μείωση και περαιτέρω συρρίκνωση μισθών και συντάξεων. Μιλάτε συνεχώς για τον κορωναϊό στα κανάλια.

Η Εκκλησία της Σερβίας, Γεωργίας, Πολωνίας, Ρωσίας αφήνουν ελεύθερους τους χριστιανούς. Δεν μας νοιάζει γι΄ αυτούς. Αυτοί παραμένουν ακόμη με τη «μαμά» Ρωσία. Θα πέσουν κι αυτοί σιγά σιγά. Εξάλλου διασπάσαμε ήδη τους Ορθοδόξους και με το αυτοκέφαλο…

Εδώ είναι ΕΕ και δεν θα αφήσουμε ένα λαό ελεγχόμενο από τους παπάδες να κοινωνάνε όλοι με το ίδιο κουταλάκι. Ο πάπας γιατί δεν το κάνει;

Τώρα όχι μόνο θα περικόψουμε μισθούς, αλλά επ΄ ουδενί θα ξαναδιοριστούν παπάδες. Δεν μπορούμε, προέχει η υγεία των πολιτών. Έχουμε άλλα έξοδα. Ας είναι καλά ο κορωναϊός.

Οι άλλες απαγορεύσεις σε super markets κλπ, τηρούνται δεν τηρούνται, λίγο μας νοιάζει. Όλες οι άλλες δομές λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Η απαγόρευση στην Εκκλησία, στα μοναστήρια και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε όλη την επικράτεια, πρέπει νάναι απόλυτη. Τι σημαίνει Πάσχα των Ελλήνων; Πάνε αυτά, πέρασαν ανεπιστρεπτί. Ας είναι καλά ο κορωναϊός.

Τους χριστιανούληδες – κακά τα ψέματα – τους έχουμε στο χέρι. Πάλι εμάς θα ψηφίσουν. Τόσες φορές τους κοροϊδέψαμε. Ορκιστήκαμε στο Ευαγγέλιο, φιλάμε το χέρι του γέροντα αρχιεπισκόπου, θα φτιάξουμε και καμμιά δικογραφία σε κανένα «φανατικό» δεσπότη. Τώρα θα κυβερνήσουμε με τον φόβο του κορωναϊού.

Το πολύ πολύ να φέρουμε το άγιο Φως, θα δούμε βέβαια και γι΄ αυτό, αν θα γίνει… Ας είναι καλά ο κορωναϊός.

Μέσα σε αυτή την αιχμαλωσία κανένας δεν κατάλαβε ότι μπήκαν και τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Όλα τα επίμαχα θέματα θα περάσουν αμαχητί και ανεμπόδιστα. Ας είναι καλά ο κορωναϊός.

Ευτυχώς θ΄ αργήσουν να το καταλάβουν ότι είμαστε ΕΝΑ τα συστημικά κόμματα. Χρόνια τώρα αποφασίζουν οι αριστεροί και υλοποιούν οι δεξιοί.

 Όλα τα καταφέραμε τελικά: Πρέσπες, αλλαγή ταυτότητας φύλου, θρησκευτικά, ομοφυλοφιλία, σύμφωνο συμβίωσης, εκτρώσεις, μετανάστες, περιθωριοποίηση εκκλησίας, ανοιχτή κοινωνία, οικονομική εξαθλίωση, χωρίς να πέσει ούτε μια ντουφεκιά. Ας είναι καλά ο κορωναϊός.

Αλλοίμονο αν πέφταμε στο ίδιο λάθος με το παρελθόν. Θυμόμαστε όλοι τότε πούχε έρθει ο Πατριάρχης Δημήτριος και είχαν φέρει και την εικόνα του Άξιόν Εστί από το άγιο Όρος στην Αθήνα, μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια κόσμος και περίμεναν οκτάωρα για να προσκυνήσουν!

Ή την άλλη φορά με τις Λαοσυνάξεις του Χριστόδουλου και τα εκατοντάδες λεωφορεία από όλη την Ελλάδα… Τέλειωσαν αυτά. Θα ζήσουμε πλέον με τον κορωναϊό και δε θα ξανασηκώσει κανένας κεφάλι. Θα χτυπήσουμε την Ορθοδοξία στην καρδιά, στη θεία Λειτουργία και στη θεία Κοινωνία.

Ούτε επιτάφιος, ούτε Πάσχα, φέτος. Θα πάει παραπίσω και το σχολικό έτος και τέρμα και οι Κατασκηνώσεις των Μητροπόλεων και των Συλλόγων, που πήγαιναν χιλιάδες παιδιά και τους άλλαζαν τα μυαλά ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και την πανθρησκεία που προωθούμε.

Ξεχάστε τον ελληνικό λαό που ξέρατε. Εδώ δε γιορτάσαμε για πρώτη φορά την 25η Μαρτίου και δεν κουνήθηκε φύλλο… Μη περιμένετε να αντιδράσουν ούτε τη Μ. Εβδομάδα. Ο φόβος πάγωσε την καρδιά τους. Δείξτε συνεχώς φέρετρα και μάσκες και αφήστε μετά το φόβο να κάνει τη δουλειά του.

Στα 400 χρόνια της σκλαβιάς οι Έλληνες έκαναν 145 επαναστατικά κινήματα, δηλαδή κάθε τρία χρόνια και από ένα και έγραψαν στην σημαία τους Ελευθερία ή Θάνατος. Μετά έγραψαν Ορθοδοξία ή Θάνατος. Σήμερα γράφουν ό,τι λένε οι Ειδήσεις.

Είδατε πως μέσα σε λίγο χρόνο με τον κίνδυνο της πανδημίας καταργήσαμε τις ελευθερίες του λαού και καταρρακώσαμε την οικονομία του; Με ποιο σκοπό; Προφανώς μια παγκόσμια οικονομία, μια παγκόσμια κυβέρνηση και μια πανθρησκεία.

Μετά θα ρθεί και το συγκεκριμένο εμβόλιο υποχρεωτικά και άλλα μέτρα και άλλοι περιορισμοί μέχρι τον ολοκληρωτικό  έλεγχο της ζωής μας, μείωση του πληθυσμού και το γενικό τσιπάρισμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στρώνεται σιγά σιγά το κράτος της Διεθνούς των Ασεβών και του βδελύγματος της ερημώσεως.